Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166289
Title: Fites per a analitzar la reproducció econòmica i social
Author: Barceló, Alfons (Barceló Ventayol)
Keywords: Teoria econòmica
Història econòmica
Economic theory
Economic history
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [cat] L'objectiu d'aquest treball és examinar i vertebrar des de l'enfocament de la reproducció i l'excedent una col·lecció de conceptes econòmics quantitatius força pertinents per a l'anàlisi històrica. Per tal d'arribar a resultats rigorosos i acurats, l'argumentació selecciona tres grans punts de partida: les nocions de sortides menys entrades; el quocient entre sortides i entrades, i l'artefacte conceptual dels subsistemes. Amb aquesta òptica es pretén, sobretot, posar en relleu el substrat que comparteixen nocions tals com excedent, productivitat, valors treball o coeficients d'autoreproducció. També es fan suggeriments sobre algunes aplicacions potencials al camp de la història econòmica, i es posa èmfasi en els vincles que hi ha entre les magnituds analitzades.
[eng] The aim of this paper is to examine and articulate from the angle of reproduction and surplus an array of quantitative economic concepts which are relevant to historical analysis. Ln order to achieve accurate and rigorous results, the argument takes its cue from three paramount ideas: outputs minus inputs, output/ iriput ratio, and sub-systems. This approach aims at bringing into sharp relief the common background shared by notions such as surplus, productivity, labour values or rates of selfreproduction. Some potential applications to the field of economic history are suggested and formal and factual connections between the concepts analysed are stressed.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137785
It is part of: Recerques, 2001, num. 42, p. 5-24
URI: http://hdl.handle.net/2445/166289
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501274.pdf252.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.