Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168867
Title: Les aules d’acollida en el sistema educatiu català: indagacions, anàlisis i perspectives
Author: Reda Coll, Francesc
Director/Tutor: Poy Baena, Pere
Keywords: Estudiants estrangers
Educació intercultural
Treballs de fi de màster
Students, Foreing
Multicultural education
Master's theses
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: Aquest treball recull les recerques més importants que s’han fet fins el moment sobre les aules d’acollida del sistema educatiu de Catalunya. S’introdueixen i s’analitzen les propostes acadèmiques en dues seccions. Primer, les aportacions que tenen un horitzó més ambiciós i s’aproximen a l’objecte d’estudi des d’una perspectiva molt global. Aquests dos estudis són Vila et al. (2007) i Siqués (2008) i representen els enfocaments de referència del present treball. Per altra banda, s’inclouen aportacions que, tot i que tracten aspectes concrets de les aules d’acollida, són clau per entendre el seu funcionament. L’anàlisi es duu a terme des d’un marc teòric concret —Llei d’Educació de Catalunya i Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya— i posteriorment s’exposen perspectives de futur a partir dels encerts i les mancances trobats a la recerca. L’objectiu principal és posar en comú una línia pedagògica sobre la qual construir futures recerques de cara a millorar el sistema d’acollida.
Este trabajo recoge las investigaciones más importantes que se han hecho hasta el momento sobre las aulas de acogida del sistema educativo de Cataluña. Se introducen i se analizan las propuestas académicas en dos secciones. Primero, las aportaciones que tienen un horizonte más ambicioso y se aproximan al objeto de estudio des de una perspectiva muy global. Estas aportaciones son la de Vila et al. (2007) y la de Siqués (2008); ambas representan los enfoques de referencia del presente trabajo. Por otro lado, se incluyen aportaciones que, aunque tratan aspectos concretos de las aulas de acogida, son clave para entender su funcionamiento. Las obras se analizan desde un marco teórico concreto —Ley de Educación de Cataluña y Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya— y posteriormente se exponen perspectivas de futuro a partir de los aciertos y carencias encontrados en las investigaciones. El objetivo principal es poner en común una línea pedagógica sobre la cual construir futuros estudios para mejorar el sistema de acogida.
This work collect the most important research done until this day about the Catalan educational system’s reception classrooms. Academic approaches are introduced and analysed in two different sections: on the one hand, the proposals with an ambitious horizon and a global study approach. These studies are Vila et al. (2007) and Siqués (2008) and they serve as the reference approaches for this work. On the other hand, proposals that address more specific features of the subject of study which are key to understand its function and mechanism. The analysis is based on a specific theoretical framework — Catalan Education Law and Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya—. Subsequently, we propose future perspectives on this subject based on successes and weaknesses found in the research. The main goal is to set and share an educational approach in common to build future research on to improve the reception and welcoming system.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Pere Ignasi Poy i Baena
URI: http://hdl.handle.net/2445/168867
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_francesc_reda_coll.pdf553.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons