Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169004
Title: The Impact of international migrations in the demographic characteristics of activity sectors in Spain: recent changes and geographical patterns
Author: Gil Alonso, Fernando
Domingo i Valls, Andreu, 1958-
Keywords: Migració (Població)
Migrants
Demografia
Mercat de treball
Espanya
Migration (Population)
Migrants
Demography
Labor market
Spain
Issue Date: 2008
Publisher: Centre d'Estudis Demogràfics
Abstract: [eng] This paper focuses on diverging trends and complementary roles of workers of Spanish and foreign nationality in the Spanish labour market. We conduct a sociodemographic and territorial analysis of labour sectors. We argue that the 'immigration boom' experienced by Spain in the last decade is complementary to the educational, labour and social advancement of the national workforce. Using the EPA survey (Spanish labour force survey), this study attempts to analyse the socio-demographic characteristics of both the national and the immigrant labour force in Spain between 2000 and 2007. We identify three categories of activity sectors: 1) those where national workers are 'replaced' by immigrant workers; 2) those where there is a simultaneous increase of both Spanish and foreign workers; and finally, 3) those 'reserved' for the native workforce. These three categories are first defined at the national level and then analysed regionally in order to identify geographical patterns.
[cat] L’objectiu de l’article és estudiar les tendències divergents, però també el paper complementari, de les poblacions de nacionalitat espanyola i estrangera ocupades en el mercat de treball espanyol, mitjançant una anàlisis sociodemogràfica i territorial dels diversos sectors d’activitat. Els autors argumenten que el “boom” immigratori experimentat a Espanya durant la darrera dècada és complementari amb la promoció social, laboral i educativa de la mà d’obra nacional. Utilitzant dades de l’EPA (Encuesta de Población Activa), aquest treball analitza les característiques socioeconòmiques, tant dels treballadors nacionals com dels estrangers, entre els anys 2000 i 2007, amb l’objectiu de diferenciar tres categories de sectors d’activitat: 1) aquells on la mà d’obra nacional es troba “reemplaçada” per l’immigrant; 2) aquells on es dóna un creixement simultani del nombre de treballadors espanyols i estrangers; i finalment 3) aquells “reservats” per als ocupats autòctons, que augmenten més que els forans. Aquestes tres categories són definides a nivell nacional i després analitzades a escala regional a fi de trobar patrons geogràfics.
[spa] El objetivo de este artículo es estudiar las tendencias divergentes, pero también el papel complementario, de las poblaciones de nacionalidad española y extranjera ocupadas en el mercado de trabajo español, mediante un análisis sociodemográfico y territorial de los diversos sectores de actividad. Los autores argumentan que el “boom” inmigratorio experimentado en España en la última década, es complementario con la promoción social, laboral y educativa de la mano de obra nacional. Utilizando datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), este trabajo analiza las características socio-económicas de los trabajadores nacionales y de los extranjeros entre los años 2000 y 2007, con el objetivo de diferenciar tres categorías de sectores de actividad: 1) sectores de actividad en los que la mano de obra nacional es “reemplazada” por la inmigrante; 2) sectores en los que hay un crecimiento simultáneo del número de trabajadores españoles y extranjeros; y 3) sectores “reservados” para los autóctonos, que aumentan más que los foráneos. Estas tres categorías son definidas a nivel nacional y después analizadas a nivel regional para hallar patrones geográficos.
[fra] L’objectif de cet article est l’étude des tendances divergentes mais aussi du rôle complémentaire des populations de nationalité espagnole et étrangère occupées sur le marché du travail espagnol, à travers une analyse sociodémographique et territoriale des différents secteurs d’activité. Les auteurs argumentent que le “boom” migratoire vécu en Espagne pendant la dernière décennie est complémentaire de la promotion sociale, occupationnelle et éducative de la main d’œuvre nationale. Ce travail utilise des données de l’EPA (enquête espagnole sur la population active) pour analyser les caractéristiques socio-économiques autant des travailleurs autochtones que des étrangers durant la période 2000-2007, avec la finalité de définir trois catégories de secteurs d’activité : 1) secteurs où la main d’œuvre nationale est « remplacée » par l’immigrante ; 2) secteurs où il y a une croissance parallèle du nombre de travailleurs espagnols et étrangers ; et finalement 3) secteurs «réservés» pour la force de travail autochtone, qui augmente plus que l’allochtone. Ces trois catégories sont d’abord définies au niveau national et ensuite étudiées à l’échelle régionale pour élaborer des modèles géographiques différentiés.
Note: Reproducció del document publicat a: https://ced.uab.cat/publicacions/PapersPDF/Text332.pdf
It is part of: Papers de Demografia, 2008, num. 332
URI: http://hdl.handle.net/2445/169004
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
628271.pdf575.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons