Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169117
Title: Gaslighting
Other Titles: El posicionament i la responsabilitat de l’artista
Author: Hernández Herrán, Mercedes
Director/Tutor: Valera, Albert
Keywords: Arts
Creació artística
Mitjans de comunicació de massa
Treballs de fi de màster
Arts
Creation (Literary, artistic, etc.)
Mass media
Master's theses
Issue Date: 8-Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest treball tracte sobre la influència que tenen els mitjans de comunicació en la nostra societat i com poden esdevenir eines d’informació i desinformació, creant opinió i manipulació. He volgut reflectir en el marc teòric el seu poder de transformació i la veritable influència. Investigant des d’un punt de vista empíric. Les conseqüències de les estratègies de manipulació i els filtres que apliquen a la informació que rebem demostra com això també ha influït en la transformació de les produccions culturals, la necessitat d’activar el sentit crític en els individus, desenvolupant cada cop més l’activisme en la pràctica artística i actuar amb compromís, evidenciant el posicionament i la responsabilitat de l’artista. Tanmateix aquest treball artístic que parteix d’aquest marc teòric, s’ha desenvolupat mitjançant l’abstracció geomètrica manifestant-se en el territori de la tridimensionalitat i convertint-se en una estructura espacial formada per capses, on les frases i les paraules aïllades del seu context, contribueixen a amplificar el seu significat. Mitjançant aquesta estructura es mostra un ritme, un temps i una seqüència de formes geomètriques, gràfiques i textos que conviuen establint relacions espacials entre ells, un ritme de lectura i visió que volen fer al·lusió a una certa idea de publicació-llibre com a nexe on temps i l'espai s’articulen.
[eng] This paper is about the influence of the media on our society and how it became the tool of information and disinformation, forming opinion and manipulating simultaneously. The theoretical frame demonstrates empirically through research, the power of transformation and the real influence of the media. The consequences of the manipulating strategies and filters applied to the information we receive shows how this influence transforms cultural productions, the need to activate critical thinking, development more activism and commitment in art, and the positioning and responsibility of the artist itself. More over, this artistic project that starts from this theoretical frame, has developed through the geometrical abstraction and going to the three-dimensional territory becoming a spatial structure filled with boxes, where the phrases and the words are isolated from their contexts, amplifying its meaning. Through this structure I create a rhythm, a t ime and a sequence of geometrical, graphical and words that live together in relationships, a rhythm of reading and vision that refers to a publication of a book, linking time and space.
Note: Master de Producció i Recerca Artística, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, curs: 2019-2020, Tutor: Valera, Albert
URI: http://hdl.handle.net/2445/169117
Appears in Collections:Màster Oficial - Producció i Recerca Artística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hernández Herrán Mertxe-TFM.pdf26.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons