Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169470
Title: Gestió de la mort i el dol: una proposta d'intervenció per a professionals de residències
Author: Baladas Martínez, Berta
Director/Tutor: Serrat Fernández, Rodrigo
Keywords: Mort
Dol
Residències de persones grans
Treballs de fi de màster
Death
Bereavement
Old age homes
Master's theses
Issue Date: 17-Sep-2018
Abstract: El present treball final de màster sorgeix de la necessitat de reconèixer la mort i les seves implicacions dins de les residències de gent gran. És per això que s'ofereix un programa per a la gestió de la mort i el dol destinat als professionals d'aquestes institucions. El projecte és de perspectiva constructivista i compta un màxim de 16 participants. Els objectius del programa són: incrementar els coneixements dels treballadors sobre la mort i el dol, i augmentar les estratègies per a l'afrontament de la mort i el dol. Per valorar l'assoliment dels objectius s'administra l'Escala d'afrontament a la mort de Bugen, el qüestionari ad hoc de coneixements sobre la mort i el dol, i, a més, es valora la competència a través del desenvolupament d'un cas. Per avaluar la satisfacció s'utilitzen altres qüestionaris elaborats amb aquesta finalitat. El projecte compta amb dues fases: 1) la fase intensiva de nou sessions, on es pren consciència de les pròpies creences i vivències sobre la mort i el dol i s'ofereix psicoeducació; i 2) la fase de continuïtat, on s'acompanya a l'equip en els processos de mort i dol. Les possibles limitacions són: la pròpia temàtica, el nombre reduït de participants i les dificultats de comunicació entre treballadors amb diferents rols i professions. El principal benefici és la integració de la mort i el dol en les residències a través d'actuacions que afavoreixin el reconeixement de la mort i el dol i l'elaboració del dol per part dels professionals.
El siguiente trabajo final de máster nace de la necesidad de reconocer la muerte y sus implicaciones en las residencias de personas mayores. Por este motivo se ofrece un programa para la gestión de la muerte y el duelo destinado a profesionales de estas instituciones. El proyecto es de perspectiva constructivista y cuenta con un máximo de 16 participantes. Los objetivos del programa son: incrementar los conocimientos de los trabajadores sobre muerte y duelo, y aumentar las estretegias para el afrontamiento de la muerte y el duelo. Para evaluar el cumplimiento de los objetivos se administra la Escala de afrontamiento a la muerte de Bugen, el cuestionario ad hoc de conocimientos sobre la muerte y el duelo, y, además, se valora la competencia a partir del desarrollo de un caso. Para evaluar la satisfacción se usan cuestionarios creados para ello. El proyecto cuenta con dos fases: 1) la fase intensiva de nueve sesiones, donde se toma consciencia de las propias creencias y vivencias sobre la muerte y el duelo y se ofrece psicoeducación; y 2) la fase de continuidad, donde se acompaña al equipo en los procesos de muerte y duelo. Las posibles limitaciones son: la temática en sí, el número reducido de participantes y las dificultades comunicativas entre trabajadores de distintos roles y profesiones. El beneficio principal es la integracióm de la muerte y el duelo en las residencias a través de atuaciones que promuevan el reconocimiento de la muerte y el duelo y su elaboración por parte de los profesionales.
This master final work originats from a need to recognize death and their implications on nursing homes. For this reason, the project offers the opportunity to nursing home professionals to cope with death and grief. The program has been produced from a constructivist perspective and it can assume 16 participants. The aims of the program are to increase the knowledge about death and grief, and to augment the strategies to cope toward death and grief. To evaluate the objectives it has been used the Bugen's Coping with Death Scale, a knowledgement questionnaire about death and grief, and, a case developement to evaluate the participants competence. Furthermore, other questionnaires has been created to evaluate the program satisfaction. The project has two phases: 1) the intensive phase with nine sessions, in which participants become aware about their beliefs and experiences toward death and grief and the professional provides psychoeducation, and 2) the continuity phase, in which the professional offers support to the staff. As a possibles limitations there is: the program's topic, the reduced number of participants, and the comunication difficulties between participants of different rols and professions. The main benefit is t integrate death and grief within the residence through interventions that provides aknowledgement of death and grief as well as the grieving process of the staff.
Note: Màster Oficial de Psicogerontologia, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona, curs: 2017-2018, Tutor: Rodrigo Serrat
URI: http://hdl.handle.net/2445/169470
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicogerontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_berta_baladas_martinez.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons