Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169674
Title: Moneyball i Futbol: estudi del mercat de jugadors de futbol
Author: Baradat Marí, Josep
Director/Tutor: García-Sanchis, José Ramón
Keywords: Economia
Futbolistes
Anàlisi d'impacte econòmic
Treballs de fi de grau
Economics
Soccer players
Economic impact analysis
Bachelor's theses
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [cat] A principis del segle XXI, els Oakland Athletics van aconseguir grans èxits esportius afrontant el mercat de jugadors d’una manera totalment innovadora. L’objectiu d’aquest treball és analitzar que influeix en el preu dels jugadors de futbol i determina a partir d’això la possibilitat d’aplicar tècniques similars al mercat de jugadors de futbol. Per a fer-ho, s’ha centrat l’anàlisi en els jugadors de la lliga espanyola de futbol de la temporada 2018/19 excloent els porters. El primer que s’ha fet és analitzar les variables recollides, tot classificant-les en dos grups: el que serà la variable endògena del model (preu o valor de mercat) i les variables exògenes (que es separen entre les que expliquen el rendiment del jugador i les que expliquen altres característiques). Després s’han creat dos models explicatius, un utilitzant totes les variables i l’altre utilitzant només les variables que expliquen el rendiment del jugador. Tot seguit s’ha fet una hipòtesi de quines haurien de ser les variables a tenir en compte per explicar millor el rendiment del jugador. Comparant les variables de la hipòtesi amb les variables incloses als dos models, s’ha arribat a la conclusió de que el preu dels jugadors ve determinat per altres factors apart del seu rendiment i per tant, si que existeix un marge per a aplicar tècniques semblants a les de moneyball .
[eng] At the beginning of the 21st century, Oakland Athletics achieved great sport success by tackling the players market in a completely innovative way. The goal of this project is to analyze what influences the prize of football players and to determine the possibility to apply similar techniques to the football players market. To do so, the analysis has been centered around Spanish League’s football players from the 2018/19 season, excluding goalkeepers. The first thing that has been done is the analysis of the collected variables and its distribution into two groups: the endogenous variable model (prize or market value) and the exogenous variables (which are separated by the ones that explain the player’s performance and the ones that explain other aspects). Later, two explanatory models have been created, one using all the variables and another one only using the variables which explain the player’s performance. Next, it has been hypothesized about which of the variables should be considered to better explain the player’s performance. Comparing the variables of the hypothesis with the variables included in both models, the conclusion has resulted in the fact that player’s cost is determined by other factors apart from their performance and, therefore, there exists a limit in order to apply similar techniques to moneyball.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Jose Ramon Garcia Sanchis
URI: http://hdl.handle.net/2445/169674
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ECO_BARADAT_JOSEP_JUL20.pdf833.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons