Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170725
Title: Energy requirements in children with cerebral palsy
Author: Viñas Torné, Clara
Director/Tutor: Costa, Alicia
Keywords: Nutrició
Dietètica
Paràlisi cerebral
Fórmules
Neurologia pediàtrica
Treballs de fi de grau
Nutrition
Dietetics
Cerebral palsy
Infant formulas
Pediatric neurology
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [eng] Cerebral palsy (CP) is the most frequent cause of neurological impairment in childhood, with a revalence of 2-2.5 per 1000 live births in developed countries. The main objective of this work is to review energy requirements in children with this condition in order to perform early nutritional management and to avoid complications such as undernutrition, overweight, or lack of growth. Results of different studies showed that energy requirements in children with CP are significantly different compared to typically developing children and depend upon the condition of the child. Therefore, equations based on healthy children tend to overestimate energy requirements in this population. There is literature demonstrating that fat-free mass, ambulatory status, motor type, and distribution of limbs influence energy requirements and should be considered in daily clinical practice. Generally, children with CP have a lower fat-free mass and a higher percentage of body fat in comparison with typically developing children leading to a decrease in energy requirements. This work proposes a decision tree considering the ambulatory status of the child to provide a starting point to estimate energy requirements. Further studies are required to develop more precise specific formulae in children with CP, taking into consideration the factors that may influence energy requirements.
[cat] La paràlisi cerebral (PC) és la causa més freqüent de disfunció neurològica en la infància, amb una prevalença de 2-2.5 per cada 1000 naixements als països desenvolupats. El principal objectiu d’aquest treball és revisar els requeriments energètics en el grup d’infants que pateixen aquesta condició per tal de realitzar una intervenció nutricional primerenca, i així evitar complicacions com ara la desnutrició, el sobrepès o la falta de creixement. Els resultats de diferents estudis han demostrat que els requeriments energètics en nens amb PC són significativament diferents en comparació amb nens amb un desenvolupament típic i depenen de la condició de l’infant. Així doncs, les equacions basades en nens sans tendeixen a sobreestimar els requeriments energètics. S’ha observat que la massa lliure de greix, l’estat ambulatori, el tipus motor i la distribució de les extremitats afectades de l’infant influeixen en els requeriments energètics i s’han de tenir en consideració durant la pràctica clínica diària. Generalment, els nens amb PC tenen una menor massa lliure de greix i un percentatge més elevat de greix corporal en comparació amb els nens que tenen un desenvolupament típic,fet que condueix a una disminució dels requeriments energètics. Amb aquest treball es proposa un arbre de decisió tenint en compte l’estat ambulatori del nen amb l’objectiu de proporcionar un punt de partida per a l’estimació dels requeriments energètics. Es requereixen estudis addicionals per desenvolupar fórmules més precises pels infants amb PC, considerant els factors que poden influir en els requeriments energètics.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Alicia Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/170725
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Viñas_Clara.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons