Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171189
Title: L2 pragmatics teaching: the impact of pedagogic tasks on the acquisition of L2 pragmatic competence
Author: López i García, Laia
Director/Tutor: Gilabert Guerrero, Roger
Keywords: Adquisició d'una segona llengua
Pragmàtica (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Second language acquisition
Pragmatics
Bachelor's theses
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] In second language teaching the main focus has not always been communication but the teaching of formal aspects of language such as grammatical structures and vocabulary. The learning of such parts of a language is of course important but communication is key when talking about SLL and SLA. One of the approaches thaL2 Pragmatics Teaching: The Impact of Pedagogic Tasks on the Acquisition of L2 Pragmatic Competencet has been claimed to potentially promote second language pragmatics learning in instructional settings is Focus on Form (FonF) through TBLT and TSLT. Therefore, this essay aims to underline the relevance of L2 pragmatics and to consider the effectiveness of using tasks to teach L2 pragmatics. To do so, this paper will draw from research studies on the acquisition of L2 pragmatics and will move from more theoretical to more practical aspects to showcase the advantages that L2 learners would gain from being taught through tasks.
[cat] A l’hora d’ensenyar una segona llengua, sempre ha adquirit més importància l’ensenyament dels aspectes formals d’una llengua, com poden ser les estructures gramaticals i el vocabulari, que no pas la comunicació. L’aprenentatge dels aspectes d’un idioma és, per descomptat, important, però la comunicació és essencial quan es parla de l’ensenyament d’una segona llengua i l’adquisició d’una segona llengua. La focalització en la forma (FonF) a través de tàctiques d’ensenyament com poden ser l’ús de tasques pedagògiques amb instrucció explícita (TSLT) o no (TBLT) és un mètode reconegut per la seva gran utilitat pel que fa a l’aprenentatge de la pragmàtica d’una segona llengua. És per això que l’objectiu d’aquest treball és ratificar la importància d’aprendre la pragmàtica d’una segona llengua i provar l’efectivitat d’utilitzar tasques per ensenyar-la a classe. Així doncs, aquest treball es fonamenta en estudis de recerca sobre l’adquisició de la pragmàtica d’una segona llengua i utilitza punts de vista teòrics i pràctics per defensar els avantatges d’ensenyar la pragmàtica d’una segonL2 Pragmatics Teaching: The Impact of Pedagogic Tasks on the Acquisition of L2 Pragmatic Competencea llengua per mitjà de tasques pedagògiques.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Roger Gilabert Guerrero
URI: http://hdl.handle.net/2445/171189
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÓPEZ i GARCÍA, Laia TFG.pdf637.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons