Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171257
Title: Factors de pressió pel pes a l’esport i la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentària en esportistes d’elit de Catalunya
Author: Teixidor Batlle, Clara
Director/Tutor: Ventura Vall-llovera, Carles
Andrés, Ana
Keywords: Esportistes d'elit
Factors de risc en les malalties
Trastorns de la conducta alimentària
Pes corporal
Top athletes
Risk factors in diseases
Eating disorders
Body weight
Issue Date: 16-Dec-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Si bé existeix la creença generalitzada que la pràctica esportiva afavoreix el benestar físic, psicològic i social dels seus participants, la pressió que s'exigeix a l'esportista per assolir l'èxit esportiu, moltes vegades relacionat amb haver de disposar d'una determinada aparença física, pot comportar conductes alimentàries poc saludables. Entre les pressions específiques pel pes corporal de l'àmbit esportiu relacionades amb el desenvolupament de TCA, la preocupació de l'entrenador/a pel pes, els comentaris de l'entrenador/a o dels companys/es, un uniforme revelador o les expectatives de rendiment esportiu poden contribuir a alteracions de la imatge corporal. Davant l'absència de qüestionaris que avaluen aquests factors de pressió pel pes específics de l'esport en llengua castellana aplicable a tots els esports, s'adapta i es valida la versió original anglesa del Weight Pressures in Sport per a esportistes masculins (WPS-M) i per a esportistes femenines (WPS-F). Amb la present tesi doctoral es preten respondre a tal mancança, així com també examinar els factors específics de pressió en població esportista d'elit a Catalunya, analitzar la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentaria (TCA) i examinar la relació entre els factors de pressió pel pes i l'aparença física detectats i la simptomatologia de TCA. Per a l'adaptació del qiiestionari WPS-M i WPS-F en llengua castellana, un total de 600 estudiants-esportistes universitaris (32.17% dones) del grau en Ciències de 1'Activitat Física i l'Esport de tot Catalunya van completar els qüestionaris WPS, SATAQ-4 (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire), l'EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire) i el BSQ (Body Shape Questionnaire). L'anàlisi dels factors de pressió pel pes i de la simptomatologia de TCA es realitza amb un total de 646 esportistes (51.08% dones) de 33 modalitats esportives del Centre Catala de Tecnificació de l'Esport d'Esplugues, del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat i d'altres equips de primer nivell competitiu externs als centres. Es van administrar qüestionaris online auto-informats amb diversos items sociodemogràfics, el WPS, l'EAT-26 (Eating Attitudes Test-26) el SATAQ-4. Els resultats indiquen l'obtenció d'un qüestionari fiable i vàlid per analitzar la pressió pel pes a l'esport en llengua castellana tant per a esportistes masculins (WPS-M; a = .824) com per a esportistes femenines (WPS-F; a = .881). Sobre la identificació dels factors socioculturals de pressió per l'aparença física destaquen alts nivells d'interiorització de l'ideal atletic entre els homes, mentre que entre les dones destaquen alts nivells d'interiorització de 1'ideal de primesa. S'observa que els esportistes homes que practicaven modalitats de resistència i que competien en àmbit europeu així com les esportistes dones que practicaven modalitats de categories i que competien en àmbit intemacional percebien els nivells de pressió pel pes a l'esport més elevats. En ambdós sexes es van detectar diferències estadistícament significatives entre les modalitats i els nivells competitius. L'anàlisi de la simptomatologia de TCA mostra un percentatge més elevat de dones en risc de desenvolupar TCA en comparació amb els homes (7.58% i 2.53% respectivament) i que tots els i les esportistes amb simptomes de TCA perceben major pressió pel pes i l'aparença física associada a 1'entorn social i esportiu. Per acabar, la disponibilitat del WPS per a la població esportista de parla castellana permetra a psicòlegs/es esportius, entrenadors/es i altres professionals de l'esport avaluar els elements que influeixen en la motivació de l'esportista per modificar el pes i/o forma corporal. A més proporciona informació sobre quins elements cal intervenir i abordar per a la reducció de les pressions pel pes corporal amb l'objectiu de promoure canvis positius a la politica esportiva i oferir programes d'intervenció educativa orientats a reduir el risc dels i les esportistes d'elit a patir un TCA.
[eng] Although physical activity provides great health benefits, when taken to an extreme, exercise can be a maladaptive behaviour associated with physical and psychological risks, such as eating disturbances. This thesis aims to assess the sociocultural and sport specific weight pressure, to analyse eating disorders (ED) symptomatology and to examine the relationship between ED symptoms and weight pressures in sport among elite athletes. 600 college athletes (32.27% women) participated in the translation and validation of a Spanish-language version of the Weight Pressures in Sport (WPS) for Male or Female athletes. For the analysis of the sociocultural and sport body weight pressures and ED symptomatology among Catalan elite athletes a total of 646 elite athletes (51.08% female) from 33 different sports completed an online self-reported questionnaire. The results showed that the Spanish-language version of the WPS-M (a = .824) and WPS-F (a = .881) are reliable and valid instruments to identify and assess weight-related sport pressures in athletes. Regarding sociocultural pressures towards appearance it is highlighted that men internalized higher levels of the athletic-ideal whereas females internalized higher levels of the thin-ideal body. Male athletes who practiced endurance sports and competed at European level, as well as female athletes who competed in mass-dependent sports and International level perceived the highest sport-specific weight pressures. Actually, in both sexes statistically significant differences were found within sport modalities and competition levels. It highlights that the prevalence of ED symptomatology is higher in female (7.58%) than male (2.53%) athletes and for endurance male athletes (5.3%) and aesthetics female athletes (13.6%). Furthermore, higher and significant differences were found between athletes with and without ED symptoms regarding sociocultural and sport­ specific weight pressures. The availability of the Spanish WPS will allow sport psychologists, coaches or other sport professionals to accurately assess the elements that influence athletes to modify their weight or body shape. This thesis also provides evidences on what elements we must address in order to reduce existing body weight pressures with the objective to promote positive changes to sports policy and to design educational intervention programs aiming to reduce athletes' risks for an ED.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171257
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CTB_TESI.pdf14.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.