Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171852
Title: Anàlisi i tipologia a nivell de secció censal de la ciutat de Barcelona
Author: Figueras Verdera, Mercè
Director/Tutor: Pons Fanals, Ernest
Keywords: Estadística demogràfica
Censos
Treballs de fi de grau
Vital statistics
Census
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Actualment hi ha disponibles noves dades a nivell de secció censal que es poden utilitzar per plantejar estudis socioeconòmics més detallats. En aquest treball es vol conèixer més la ciutat de Barcelona, els seus districtes i les seves seccions censals a partir d’aquestes dades. En la introducció es troben explicats els conceptes generals que cal tenir clars per entendre correctament les altres parts del treball. A continuació hi ha una anàlisi de les dades per la ciutat en general i per cada districte en detall. En tercer lloc es duu a terme una classificació de les seccions censals de la ciutat segons les seves característiques. I finalment s’inclouen les conclusions del treball i la bibliografia utilitzada.
[eng] New census-section-level data is currently available that can be used for more detailed socio-economic studies. This paper aims to learn more about the city of Barcelona, its districts and its census sections, based on the data discussed. The introduction explains the general concepts that need to be clear to properly understand the other parts of the paper. The following is an analysis of the data for the city as a whole and for each district in detail. Third, the city census sections are classified according to their characteristics. And finally, the conclusions of the paper and the bibliography used are included.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia i Estadística. Doble titulació interuniversitària, Universitat de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya. Curs: 2019-2020. Tutor: Ernest Pons Fanals
URI: http://hdl.handle.net/2445/171852
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística i Economia (Doble Grau UB-UPC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memòria TFG - Mercè Figueras Verdera.pdf9.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons