Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171893
Title: Marcadors lingüístics de la personalitat antisocial: una detecció mitjançant l’aprenentatge automàtic
Author: Donisa Barceló, Júlia
Director/Tutor: Castellón Masalles, Irene
Keywords: Conducta antisocial
Mineria de dades
Aprenentatge automàtic
Treballs de fi de grau
Deviant behavior
Data mining
Machine learning
Bachelor's theses
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] El llenguatge utilitzat durant el procés comunicatiu pot ser indicatiu tant de trets de la personalitat com d’estats emocionals, identitaris i cognitius. Si bé aquesta relació ha estat explorada tant en patologies mentals com en fenòmens socials, és poca la investigació que s’ha efectuat respecte als trastorns de la personalitat, en concret pel que fa a la personalitat antisocial. En aquest estudi s’ha buscat identificar marcadors lingüístics característics de la personalitat sociopàtica mitjançant l’anàlisi estadístic i tasques computacionals pertanyents al camp de la mineria de dades i l’aprenentatge automàtic. Els resultats obtinguts apunten cap a una tendència a l’evitació dels pronoms de primera persona de plural i a mots referents a qualsevol tipus d’afiliació social; juntament amb una alta presència, en canvi, de pronoms de primera persona singular.
[eng] Language used during the communicative process can be an indicator of personality traits and emotional, identitary or cognitive states. Although this relation has been explored in terms of mental pathologies and social phenomena, there has been little investigation in respect of personality disorders, especially in which refers to antisocial personality disorder. This study has been aimed at searching for the identification of linguistic markers that are characteristic of sociopathic personality by means of statistical analysis and computational tasks proprium to data mining and machine learning fields. The results obtained point towards an avoidance tendency of singular first person pronouns and words referring to social affiliation; together with a high presence of singular first person pronouns.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Irene Castellón Masalles
URI: http://hdl.handle.net/2445/171893
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donisa_Julia_TFG.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons