Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171909
Title: Álex, el nen sense gramàtica? El paper dels verbs i la gramàtica en l’absència de llenguatge
Author: Castells Estelrich, Mercè
Director/Tutor: Rosselló Ximenes, Joana
Celma Miralles, Alexandre
Keywords: Infants autistes
Gramatica
Verbs
Treballs de fi de grau
Autistic children
Grammar
Verbs
Bachelor's theses
Issue Date: 4-Sep-2020
Abstract: [cat] Aquest treball és una contribució a un estudi de cas en curs protagonitzat per n’Álex, un nen autista de 12 anys que té un lexicó principalment nominal, trilingüe i ampliable, però que ni parla ni entén cap llengua. Tot i saber milers de noms, n’Álex és com els autistes no verbals, comunicativament. Per què no entén ni fa frases, n’Álex? És per falta de verbs o de gramàtica? Per sondejar per què n’Álex no va més enllà de produir imperativament sintagmes mínims com ara batido rosa s’han dissenyat tres tests. El primer és una comprovació que n’Álex té una capacitat generativa per entendre el binary merge expressant una relació de modificació (batido rosa). El segon testarà la comprensió de binary merge amb nucli verbal (pájaro volando, comiendo pizza) i el tercer la d’objectes sintàctics de tres terminals un o dos dels quals són funcionals o gramaticals, com de a juguete de casa.
[eng] This paper is a contribution to an ongoing case study about Álex, a 12-year-old autistic child who possesses an expandable trilingual (Spanish, Catalan, and English), mainly nominal lexicon, but who is unable to speak or understand any language. Despite him knowing thousands of nouns, in matters of communication he is like a non-verbal autist. Why can Álex neither understand nor produce sentences? Is it because of a lack of verbs or of grammar? To shed light on why Álex does not go beyond producing minimal phrases such as batido rosa (‘pink milkshake’) in an imperative fashion, three tests have been designed. The first test aims at verifying that Álex has the generative ability to understand binary merge expressing a modifier relation (batido rosa). The second test assesses the comprehension of binary merge with a verbal head (pájaro volando, comiendo pizza), and the third one that of syntactic objects with three terminals one or two of which are functional or grammatical, such as de in juguete de casa. Keywords:
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutors: Joana Rosselló Ximenes, Alexandre Celma Miralles
URI: http://hdl.handle.net/2445/171909
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Castells Estelrich, Mercè - TFG_Álex, el nen sense gramàtica_.pdf20.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons