Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171918
Title: Avaluació del tipus de matèria prima i d’antioxidant en la producció d’olis de l’empresa “Additius"
Author: Garcia de la Fuente, Gemma
Director/Tutor: Subirana Cachinero, Isaac
Keywords: Models lineals (Estadística)
Olis i greixos comestibles
Estadística
Treballs de fi de grau
Linear models (Statistics)
Edible oils and fats
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: Jan-2020
Abstract: [cat] L’objectiu principal del treball és determinar un métode per seleccionar la matèria primera i millorar la estabilitat del productes acabats d’una empresa agroquímica. Per fer-ho realitzarem dos dissenys d’experiments, cada un enfocat a resoldre una part del objectiu. Al llarg del treball veurem com s’ha identificat el tipus de disseny en cada cas,el temps que ha de durar la recollida de dades,la estimació dels recursos necessaris, controlant l’aleatorietat per evitar biaixos, supervisant la recollida de dades durant la durada de l’experiment i, per últim, realitzant les proves estadístiques necessàries per poder interpretar els resultats de l’experimentació.
[eng] The main work objective is find a way to select the raw materials and improve the stability of the final products of a agrochemical company. To do it, we will perform two experiment designs oriented to solve each one of the goals aspects. Throughout the work we will see how the type of design has been identified in each case, the time required for data collection, estimate the necessary resources, controling the randomness to avoid biases, monitoring data collection over the duration of the experiment and, finally, performing the statistical tests necessary to interpret the results of the experiment.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020. Tutor: Isaac Subirana
URI: http://hdl.handle.net/2445/171918
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gemma_Garcia_delaFuente_TFG.pdf14.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons