Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171987
Title: Perfil nutricional i elaboració de dietes model per a infants i adolescents
Author: Álvarez Ventosa, Maria
Director/Tutor: Arranz, Laura Isabel
Keywords: Nutrició infantil
Restauració col·lectiva
Assessorament dietètic i nutricional
Treballs de fi de grau
Child nutrition
Quantity cooking
Nutrition counseling
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Actualment, el sobrepès i l’obesitat infantil són uns dels principals problemes de salut pública, ja que són el desencadenant de moltes malalties cròniques a llarg termini, com és el cas de la diabetis mellitus, el càncer i les malalties cardiovasculars. Millorar l’alimentació dels infants i adolescents és la principal estratègia per reduir la tendència a l’excés de pes, a més, adquirir hàbits saludables durant aquest període augmentarà les possibilitats que perdurin al llarg del temps. En el context de la restauració col·lectiva, la responsabilitat de realitzar aquests canvis recau sobre els dietistes – nutricionistes i les empreses d’aquest sector, ja que s’encarreguen de dissenyar els menús pels menjadors escolars, sent aquest l’espai on els infants realitzen un dels àpats principals del dia. Per facilitar la seva feina i millorar encara més l’alimentació en l’etapa escolar, el projecte que es presenta té l’objectiu de crear una plataforma tecnològica digital que disposarà de menús i receptes model ajustats a les recomanacions actuals dels infants, tant en la distribució calòrica com en els macronutrients i micronutrients durant el dia. Proposar dietes que s’ajustin als requeriments de grans col·lectivitats requereix molt de temps. Per aquest motiu, aquesta eina facilitarà el procés adjuntant els valors nutricionals, les derivacions aptes per infants al·lèrgics i les fitxes tècniques de les receptes incloses, permetent al professional en dietètica i nutrició crear il·limitades combinacions.
[eng] Childhood overweight and obesity are currently two of the main public health problems, as they are the trigger for many long-term chronic diseases, such as diabetes mellitus, cancer and cardiovascular disease. Improving the diet of children and adolescents is the main strategy to reduce the tendency to be overweight, in addition, acquiring healthy habits during this period will increase the chances of them lasting over time. In the context of collective catering, the responsibility for making these changes lies with the dietitians – nutritionists and companies in this sector, as they are responsible for designing the menus for the school canteens, this being the space where children have one of the main meals of the day. To facilitate their work and further improve nutrition in the school stage, the project presented aims to create a digital technology platform that will have menus and model recipes adjusted to the current recommendations of children, both in caloric distribution as in macronutrients and micronutrients during the day. Proposing diets that meet the requirements of large communities takes a long time, for this reason, this tool will facilitate the process by attaching the nutritional values, derivations suitable for allergic children and the technical data sheets of the recipes included, allowing the professional in dietetics and nutrition who works in the field of collective catering to create unlimited combinations.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Laura Isabel Arranz
URI: http://hdl.handle.net/2445/171987
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Alvarez_Ventosa_Maria.pdf920.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons