Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172097
Title: Exploració d’una base de dades d’exercicis realitzats per estudiants de Probabilitat i Estadística
Author: Sánchez Cabanes, Carla
Director/Tutor: González, José A. (José Antonio)
Keywords: Anàlisi multivariable
Educació superior
Estadística
Treballs de fi de grau
Multivariate analysis
Higher education
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Es disposa d'informació recopilada dels últims vuit anys (2012-2019) de docència de l'assig- natura de Probabilitat i Estadística (PE) del grau d'Informàtica que imparteix la Universitat Politècnica de Catalunya. Bàsicament tenim les qualificacions que han obtingut aquests alumnes en els exercicis i exàmens que han fet mentre cursaven l’assignatura. L’objectiu d’aquest treball és explorar aquestes dades, mitjançant tècniques d’anàlisi multivariant, per buscar patrons de comportament dels alumnes tant dintre d’un mateix curs com entre cur- sos, així com trobar relacions entre els diversos processos didàctics i el rendiment de l’alumne.
[eng] Over the last eight years (2012-2019) we have collected information of the subject Probabi- lity and Statistics (PE) of the degree in Computer Science taught by the Polytechnic University of Catalonia. Basically, we have the grades of each student of the exercicis and exams. The aim of this work is to explore this data, using multivariate analysis techniques, to look for patterns of the student’s behavior within the cours and between years, as well as trying to find relationships between the various teaching processes and the performances of the stu- dents.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020, Tutor: José Antonio González Alastrué
URI: http://hdl.handle.net/2445/172097
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria TFG Carla Sanchez.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons