Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172723
Title: Estudi de l'estabilitat de factors temperamentals utilitzant l'escala de Brazelton i l'escala Dots-R
Author: Agulló Gasull, Rosa
Director/Tutor: Andrés Pueyo, Antonio
Keywords: Psicologia infantil
Tests psicològics per a infants
Anàlisi de conducta
Desenvolupament infantil
Temperament
Child psychology
Psychological tests for children
Child development
Behavioral assessment
Issue Date: 1-Jan-1994
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi pren com a base un estudi longitudinal on un grup d'infants ha estat seguit des del naixement fins als 5 anys, amb etapes intermèdies (4 mesos, 8 mesos, un any, dos anys, tres anys i finalment 5). Aquest estudi es va fer en el marc d'un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Servei d'Atenció Precoç de la mateixa ciutat, per tal d'establir mesures de prevenció i atenció precoç al llarg del primer any de vida dels infants. Es parteix de la premissa que hi ha una continuïtat entre alguns trets bàsics de la conducta del nadó i posteriors característiques evolutives del nen i que els trets associats al temperament es mantenen estables al llarg del temps, sense que els factors ambientals els modifiquin, encara que els puguin modular. Pel que fa a l'estructura de la tesi, després d'un primer capítol introductori, al capítol 2 s'aborden les diferents teories existents sobre el temperament, el seu orígen i les definicions que fan els diversos autors. S'analitza a més el concepte d'estabilitat, característica que defineix els trets del temperament, on la majoria dels autors semblen estar d'acord, tot i que molts consideren que el temperament també pot canviar. Una vegada descrits els diferents conceptes que s'estudiaran en el decurs d'aquesta tesi, i justificada la importància de considerar-los de forma conjunta, el treball propiament empíric es desenvolupa durant els capítols 3 i 4. El capítol 3 mostra el mètode i els instruments utilitzats, així com el procediment seguit. Pel que fa al capítol 4, es descriuen i analitzen els resultats obtinguts, tant en la primera fase de l'estudi (periode prenatal) com en la segona (periode pre-escolar). Més endavant, en el capítol 5 es presenta la discussió dels resultats i s'exposen les conclusions, i es divideix en tres apartats: valoració crítica del qüestionari DOTS-R, estabilitats dels factors del temperament, i per últim conclusions i síntesi. La tesi acaba amb la presentació de les conclusions generals i la corresponent síntesi. L'objectiu és integrar els resultats obtinguts en cadascuna de les dues fases del treball d'investigació i també reflexionar sobre els resultats experimentals més significatius, així com sobre les implicacions que poden tenir en aquesta àrea d'estudi.
URI: http://hdl.handle.net/2445/172723
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAG_TESI.pdf22.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.