Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173484
Title: El simbolisme en la ciutat: funcions de l'espai simbòlic urbà
Author: Valera, Sergi
Director/Tutor: Pol, Enric
Keywords: Simbolisme
Urbanisme
Identitat col·lectiva
Psicologia ambiental
Poblenou (Barcelona, Catalunya)
Symbolism
City planning
Group identity
Environmental psychology
Issue Date: 1-Jan-1993
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El tema del simbolisme de l'espai urbà, que he escollit per a elaborar la tesi doctoral que a continuació presento, respon a un interès que es remunta als meus primers contactes amb la psicologia ambiental, l'any 1986. Des d'aquest moment, a través d'incipients estudis sobre el tema, he anat descobrint el meu interès per aquesta disciplina i per la investigació en general. Tot element de l'espai urbà és fruit d'un conjunt de factors que, donats de manera coetania, fan possible la seva aparició. Entre aquests factors són especialment importants el grau de desenvolupament del teixi turbà al qual s'incorpora aquest element, els factors socio-polítics que possibiliten la seva formació, el nivell i tipus de planejament urba que el determina, els elements definidors i les necessitats deIs grups socials implicats, i les característiques idiosincràtiques del seu dissenyador. Un cop ubicat i construït, però, aquest element marca una línia d'evolució pròpia a l'hora que van evolucionant i canviant els factors que propiciaren la seva génesi. L'objectiu del qual parteix aquesta tesi és el d'aprofundir a nivell teòric en l'estudi d'aquells espais de l'entorn urbà als quals han estat atribuïts determinats significats simbolics per part d'un grup de subjectes o d'una comunitat. El desenvolupament d'aquest objectiu passa per establir la relació teòrica que l'espai manté amb els processos d'identitat social doncs creiem que en l'establiment d'aquesta relació es troba la funció principal d'un espai simbolic urbà. A partir d'aquest objectiu general, la present tesi es divideix en cinc grans apartats. En l'apartat 2 es plantegen els objectius concrets que guiaran el treball així com el procediment general que utilitzarem per tal d'assolir-Ios. L'apartat 3 està dedicat a cobrir el primer deIs objectius plantejats com es desprèn de la seva introducció (apartat 3.1.). Posteriorment, en l'apartat 3.2. aportem aquells elements o marcs teòrics que considerem útils per a analitzar el tema del simbolisme de l'espai urbà.L'apartat 3.3 tracta de revisar les principals aportacions que, des de diferents disciplines, s'han efectuat sobre el tema del simbolisme espacial. A partir de les aportacions teórics revisades en els anteriors apartats, en el punt 3.4. proposarem la conceptualització teòrica deIs dos elements que, estretament relacionats entre si, acoten el nostre objecte d'estudi: la identitat social urbana i l'espai simbólic urbà. L'apartat 4 està dedicat a la investigació de camp que ha de possibilitar l'assoliment del segon objectiu general: la contrastació empírica de la proposta teòrica efectuada. A partir de la decissió de centrar-nos en l'estudi deIs espais simbòlics urbans de la categoria «barri», s'ha triat el barri del Poblenou de la ciutat de Barcelona per a dur a terme tal propòsit. L'apartat 5 està dedicat a la interpretació global deIs resultats obtinguts en la investigació de camp a través de la triangulació de la informació recollida en les tres fases d'anàlisi, a l'hora que es relacionen els resultats obtinguts amb els plantejaments teòrics elaborats en l 'apartat 3 i es contrasten les hipòtesis de treball formulades. L' apartat 6 recull les principals conclusions extretes del treball d'investigació efectuat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/173484
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVP_1de3.pdf15.94 MBAdobe PDFView/Open
SVP_2de3.pdf15.91 MBAdobe PDFView/Open
SVP_3de3.pdf16.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons