Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174676
Title: Bronquiolitis aguda: validació d’una escala de gravetat i ús de biomarcadors per a la optimització del tractament
Author: Alejandre Galobardes, Carme
Director/Tutor: Balaguer Gargallo, Mònica
Jordán García, Iolanda
Keywords: Malalties de l'aparell respiratori en els infants
Calcitonina
Pneumologia pediàtrica
Respiratory diseases in children
Calcitonin
Pediatric respiratory diseases
Issue Date: 19-Jun-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: La bronquiolitis és la infecció més comú del tracte respiratori inferior en lactants i principal causa d'ingrés hospitalari en els menors d'1 any. El diagnòstic és fonamentalment clínic. Actualment no hi ha un gold estàndard per valorar el pronòstic ni la gravetat. Per a un correcte maneig d'aquests pacients és necessari una escala clínica de gravetat fiable, de fàcil ús i el més objectiva possible. L'escala de gravetat de bronquiolitis de Sant Joan de Déu (BROSJOD score) es va descriure l'any 1999, però mai havia estat validada en la nostra població. D'altra banda, l'ús generalitzat del tractament antibiòtic en els pacients afectes de bronquiolitis obliga als professionals a buscar la millora de les eines diagnòstiques. Els estudis referents a l'ús de la procalcitonina (PCT) com a marcador diferencial de sobreinfecció bacteriana són encoratjadors per seguir en aquesta línia d'estudi i un protocol basat en aquest biomarcador podria disminuir la taxa de tractament antibiòtic en els pacients afectes de bronquiolitis greu. MATERIAL I MÈTODES: Es van dissenyar 2 estudis prospectius i observacionals, un per a la validació de l'escala BROSJOD i l'altre per veure la disminució de l'exposició a antibiòtics després de l'aplicació d'un protocol basat en la procalcitonina en pacients afectes de bronquiolitis ingressats en una unitat de Cures Intensives Pediàtriques. RESULTATS: Els tests estadístics per a la validació del BROSJOD van resultar molt bons i es van definir uns nous punts de tall que milloraven la capacitat de bona classificació i de predicció de l’estat del pacient. La taxa global d’antibiòtics va ser del 79,9% i va diferir en els 2 períodes, pre i post-implementació del protocol basat en PCT (88,2% vs 72,13%, p=0,003), a pesar de no haver-hi diferències estadístiques en el nombre d’infeccions bacterianes invasives confirmades. En aquestes, el nombre de pacients on es va desescalar el tractament antibiòtic va ser estadísticament superior en el segon període (22,3% vs 34,5%, p=0,005). La durada total del tractament antibiòtic també va ser diferent entre els períodes (8,65 ± 4,8 dies vs 5,05 ± 3,18 dies, p=0,023), sense observar-se complicacions associades. CONCLUSIONS: L'escala de valoració de bronquiolitis de l’hospital Sant Joan de Déu (BROSJOD score) és una eina útil per a la classificació de la gravetat dels pacients afectes de bronquiolitis aguda en la població pediàtrica, amb uns nous punts de tall encara millors. A més, té capacitat pronòstica de l’evolució dels pacients en quant a necessitat de ventilació mecànica i necessitat d’ingrés a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques. La procalcitonina és un biomarcador útil per a guiar el desescalat antibiòtic. El protocol guiat per PCT condueix a un descens en l’administració d’antibiòtics i disminueix també la durada del tractament antibiòtic dels pacients afectes de bronquiolitis ingressats en una Unitat de Cures Intensives Pediàtriques.
[eng] INTRODUCTION: Bronchiolitis is the most common lower respiratory tract infection in infants and the main cause of hospital admission in children younger than 1 year. The diagnostic is fundamentally clinical. Currently, there is no gold standard to assess prognosis or severity. For the correct management of these patients, a clinical score of reliable severity is required, which is easy to use and as objective as possible. The Sant Joan de Déu bronchiolitis severity score (BROSJOD score) was described in 1999, but had never been validated in our population. On the other hand, the widespread use of antibiotic treatment in patients with bronchiolitis forces professionals to seek improvement in diagnostic tools. Studies regarding the use of procalcitonin as a differential marker of bacterial superinfection are encouraging to continue in this line of study and a protocol based on this biomarker could decrease the rate of antibiotic treatment in patients with severe bronchiolitis. MATERIAL AND METHODS: Two prospective and observational studies were designed, one to validate the BROSJOD score and the other to see the decrease in exposure to antibiotics after applying a protocol based on procalcitonin in patients with bronchiolitis admitted to a Pediatric Intensive Care Unit. RESULTS: The statistical tests for the validation of BROSJOD were very good and new cut-off points were defined. The global rate of antibiotics differed in the periods studied, pre and post-implementation of the protocol (88.2% vs. 72.13%, p = 0.003) as well as the total duration (8.65 ± 4.8 days vs. 5, 05 ± 3.18 days, p = 0.023), without observing associated complications. CONCLUSIONS: The BROSJOD score is a useful tool for classifying the severity of patients suffering from acute bronchiolitis, with new even better cut points. The antibiotic rate in patients with severe bronchiolitis can be decreased with a protocol based on procalcitonin.
URI: http://hdl.handle.net/2445/174676
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAG_TESI.pdf4.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.