Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176535
Title: Caracterització arqueomètrica de 15 individus pertanyents a contextos de producció de Lisboa (s. XVI, XVII i XVIII)
Author: Ortega Palacios, Clàudia
Director/Tutor: Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Arqueologia
Majòlica
Ceràmica
Arqueometria
Segle XVI-segle XVIII
Treballs de fi de màster
Archaeology
Majolica
Pottery
Archaeometry
16th century-18th century
Master's theses
Issue Date: Nov-2020
Abstract: [eng] During the modern period, Lisbon was established as the main producer of delftware, as well as other ceramic products, in Portugal. In recent years, archeological interventions have uncovered multiple remains of pottery production in two large producing areas of the city that rises the need to conduct compositional characterization studies in order to address future provenance questions. This will help in the study of commercial dynamics established between this city and the rest of the world. Thus, it is presented here the archaeometric study of 15 individuals recovered at production contexts in Lisbon, dated back to the sixteenth century and up to the first half of the eighteenth century. Chemical and mineralogical characterization techniques have been applied, specifically X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD). The results have allowed us to identify four compositional groups that can be used as reference groups (RG) or localized references, albeit with some caution, as well as various aspects related to its production technology.
[spa] En època moderna, Lisboa s’estableix com el principal pol productor, juntament amb altres produccions, de majòlica a Portugal. Les intervencions arqueològiques realitzades durant els últims anys han posat al descobert múltiples restes de producció ceràmica en dues grans àrees productores de la ciutat que posen en rellevància la necessitat de dur a terme estudis de caracterització composicional per tal d’encarar futures qüestions de provinença en el marc de les dinàmiques comercials establertes entre aquesta ciutat i la resta del món. Així, es presenta l’estudi arqueomètric de 15 individus pertanyents a contextos de producció de Lisboa amb cronologies del segle XVI i fins a la primera meitat del XVIII. S’han aplicat tècniques de caracterització química i mineralògica, en concret fluorescència de raigs X (FRX) i difracció de raigs X (DRX). Els resultats han permès identificar quatre grups composicionals que poden ser emprats com a grups de referència (GR) o referències localitzades, tot i que amb una certa precaució, així com diversos aspectes relacionats amb la seva tecnologia de producció.
Note: Màster Oficial d'Estudis Avançats en Arqueologia, Facultat Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutot: Jaume Buxeda i Garrigós.
URI: http://hdl.handle.net/2445/176535
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Claudia_Ortega_Palacios.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons