Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176986
Title: Anàlisi de la implantació i l’avaluació dels PEC i les seves programacions esportives de les Entitats Homologades de la ciutat de Barcelona
Author: Falgueras Saballs, Jordi
Director/Tutor: González Arévalo, Carles
Keywords: Educació física
Projecte educatiu
Esports escolars
Physical education and training
Education planning
School sports
Issue Date: 4-Mar-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi, cerca contribuir a l’anàlisi de les programacions d’activitat física i esport (AFE) a les Entitats Homologades per l’Ajuntament de Barcelona. En el marc de l’activitat física (AF) i l’Esport en Edat Escolar, destaca la professionalització que per part dels diferents agents socials s’ha portat a terme. La necessitat i/o voluntat de seguir un Projecte Esportiu de Centre (PEC) per part d’aquests responsables, és innegable. A partir de la col·laboració i participació amb els agents implicats i tenint com a referència els PEC dissenyats i redactats per les Entitats Homologades de la ciutat de Barcelona, es planteja la funcionalitat del desplegament d’aquests.. L’estudi es centra en l’anàlisi de la implantació i l’avaluació dels PEC i de les seves programacions, a partir dels agents que treballen en aquesta àrea, siguin escoles, AMPAS, associacions esportives i clubs, i des de llicenciats en educació física (EF) fins a persones tècniques esportives (PTE). La fonamentació es realitza a partir de la recerca de les lleis, plans i programes oficials, que des de les diferents administracions, ordenen l'Esport en Edat Escolar, tant en el marc europeu, com en el nacional, autonòmic i local. La cerca de les raons per les quals seguir un PEC es mostra com l’eina fonamental de treball per tots els agents protagonistes, preocupats per la promoció i progressió de l’AF., ha estat la confirmació que d’un temps ençà és la forma normal d’organització de les entitats, tant a la nostra ciutat, com en l’àmbit nacional i internacional. L’univers de població amb el que s’ha treballat és molt concret, ja que amb dades del BOPB, del 12 de setembre de 2016, a partir de la resolució de presidència de l'organisme autònom local IBE, el nombre d'Entitats Esportives Homologades a la ciutat de Barcelona era de 265. La definició de la població ha estat limitada, establint una estructura a partir dels 10 districtes de la ciutat. I d’aquesta manera, aconseguir que tots ells tinguin representació en l’estudi. Per la mostra concreta han participat un total de 30 Entitats Homologades implicades en les responsabilitats sobre l’Esport en Edat Escolar en el marc de la ciutat de Barcelona. Per a cada entitat, s’han avaluat els PEC i s’ha enquestat a la persona responsable del PEC (PRP) i a una persona tècnica esportiva (PTE). Per tal d’aportar dades objectives, s’ha orientat la investigació cap a la recerca mitjançant mètodes quantitatius i tècniques estadístiques pel processament de la informació. Específicament s’ha portat a terme a partir de la creació de dos tipus d’instruments: un Llistat de Control per l’anàlisi dels seus PEC i uns Qüestionaris dirigits a la PRP i a una PTE de cada Entitat Homologada. Les conclusions als resultats obtinguts, expressen la total instauració dels PEC en les Entitats Homologades, encara que reflecteixen desajustos a les programacions esportives específiques, així com l’escassa retroalimentació que de les avaluacions es porta a terme. Alhora, es prospecten vies vinculades a la recerca i a les seves aplicacions pràctiques, amb l’objectiu d’establir una millora qualitativa respecte al desenvolupament de l’Esport en Edat Escolar que les Entitats Homologades de la ciutat de Barcelona porten a terme.
[eng] This thesis, seeks to contribute to the analysis of physical activity and Sport programmes (PASP) in the approved organizations by the Barcelona City Council. Within the framework of physical activity (PA) and school age sport, the professionalization that the different social actors of the company have carried out is highlighted. The study is centered on the knowledge of the use of the programmes, from the agents working in this area, whether they are schools, AMPAS, sports associations and clubs, and from graduates in Physical education (PE) to sports technical people (STP). The necessity and/or the will to follow a sports project of the Centre (SPC) by those responsible, is undeniable. The study analyses the implantation of the SPC and the sport programmes of the entities approved in the city of Barcelona. It wants to know if they are evaluated, and how the treatment of the assessments on the sporting objectives are carried out. It is based on the search for laws, plans and official programmes that of the different administrations, order of school-age sport, both in the European framework, as at a national, regional and local level. The search for the reasons why to follow a SPC is shown as the fundamental tool of work by all the protagonists, concerned with the promotion and progression of PA. It was the confirmation that some time from now this will be the normal way of organization of the entities, both in our city and at a national and international level. The conclusions express the total establishment of the SPC in the approved entities, even though they reflect misalignments in specific sports schedules, as well as the scarce feedback that the assessments are carried out.
URI: http://hdl.handle.net/2445/176986
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JFS_TESI.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons