Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177597
Title: Intervencions infermeres en la prevenció de la depressió postpart en la dona
Author: Wen, Huijing
Director/Tutor: Crespo Mirasol, Esther
Keywords: Depressió postpart
Medicina preventiva
Infermeria ginecològica
Treballs de fi de grau
Postpartum depression
Preventive medicine
Gynecologic nursing
Bachelor's theses
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Introducció: La depressió postpart (DPP) és un dels trastorns mentals més habituals que poden aparéixer durant el període del postpart i el fet de no rebre tractament adequat suposa conseqüències a diferents escales: d’una depressió d’ànim pot evolucionar fins suicidi i/o infanticidi. A causa de la seva important prevalença tant a nivell local com a nivell mundial és imprescindible que els professionals sanitaris sàpiguen com intervenir per prevenir l’aparició d’aquesta patologia. Objectiu: Determinar les intervencions infermeres més eficaces durant l’embaràs i el postpart per prevenir la depressió postpart. Metodologia: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a les següents bases de dades: PubMed, CINAHL, Cuiden, Biblioteca Virtual en Salud, Ixueshu, Biblioteca Cochrane Plus i Joanna Briggs Institute. Resultats: S’han seleccionat en un total 35 articles tenint en compte els criteris d’inclusió i d’exclusió, tots són de metodologia quantitativa, dels quals es troben 12 assajos clínics, 7 descriptius transversals, 6 cohorts, 5 revisions bibliogràfiques, 3 descriptius longitudinals, 1 cas-control i 1 quasi-experimental. Conclusions: Les principals intervencions infermeres per prevenció de la DPP són: valoració psicològica de la dona durant l’embaràs i el postpart, fomentació del suport/vincle mare-nadó, redisseny del pla de cura postpart i educació sanitària sobre els aspectes bàsics de les patologies mentals durant el postpart, l’estil de vida saludable i cures de la dona i el nounat, entre altres. En termes generals, la infermeria és la professió sanitària idònia tant per prevenció com per detecció precoç de la depressió postpart per fet de ser els personals sanitaris més propers a la dona durant tot procés d’embaràs i la capacitat per establir una relació terapèutica de confiança en que la dona pot expressar tots els sentiments.
[eng] Background: Postpartum depression (PPD) is one of the most concurrent mental disorders that can appear during the postpartum period, which without an adequate treatment can cause consequences with varying degree: from melancholy to more alarming symptoms leading to suicide and/or infanticide. Due to its important prevalence both locally and globally, it is crucial for healthcare professionals to possess the knowledge on how to prevent this pathology, especially nurses as being the main healthcare providers who accompany women during the whole process of pregnancy. Objective: Determine the most effective nursing interventions during pregnancy and postpartum to prevent postpartum depression. Method: A literature review was carried out using the following databases: PubMed, CINAHL, Cuiden, Biblioteca Virtual en Salud, Ixueshu, Biblioteca Cochrane Plus and Joanna Briggs Institute. Results: Total 35 articles were selected taking the inclusion and exclusion criteria into account, all of them used the quantitative methodology. There are 12 clinical trials, 7 cross-sectional descriptive studies, 6 cohort studies, 5 review articles, 3 longitudinal descriptive studies, 1 case-control study and 1 quasi-experiment. Conclusion: The main nursing interventions for the prevention of PPD are: performing psychological assessment to women during pregnancy and postpartum period, promotion of support, enchancing the link between mother and her baby, readaption of postpartum’s cure plan and educating about basic aspects of mental disorders during postpartum, healthy lifestyle and cure of women and newborn, among others. In general, nursing is the health profession that can best prevent and detect the presence of postpartum depression due to their continous presence during the different phases of pregnancy, by also being capable of establishing a trusting therapeutic relationship in which women can express all their feelings and emotions.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Clínic, Universitat de Barcelona, Àmbit docent: Infermeria de Salut Sexual i Reproductiva, Curs: 2020-2021, Tutora: Esther Crespo Mirasol.
URI: http://hdl.handle.net/2445/177597
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Wen_Huijing.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons