Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178156
Title: El projecte FORCES. El foment de la recerca a Batxillerat des de la Universitat de Barcelona
Author: Casas Sala, Lluís
Giralt Donato, Rosa
Keywords: Batxillerat
Recerca
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro
Series/Report no: Quaderns de Docència Universitària; 43
Abstract: L’any 2016 la secció d’Infantil, Primària, Secundària i FP de l’IDP/ICE de la Universitat de Barcelona va endegar el projecte FORCES (FOment de la Recerca en CEntres de Secundària). Es tractava que professorat i investigadors de la UB cotutoritzessin treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat, on aquest treball és obligatori en el currículum dels alumnes a Catalunya. Cinc anys després ha semblat convenient fer-ne una primera valoració a fi d’ajustar-hi allò que sembli necessari. Hi hem convidat tots els actors que han participat en el projecte: estudiants de Batxillerat que van participar en alguna de les edicions de FORCES i que ara estan a la universitat, professors/tutors de centres i instituts de secundària que també hi ha participat, professors de la UB que s’hi ha volgut involucrar dirigint i tutoritzant treballs i personal de l’IDP-ICE gestionant el projecte. FORCES, igual que el programa germà ARGÓ de la UAB, nascut el curs 2003-2004, és una mica polièdric en els seus objectius i abast. D’una banda és un projecte que fomenta la transferència de coneixement i de saber fer des de la universitat cap a la societat, en aquest cas concret vers els centres de secundària. El projecte, que es converteix en una mena de baula entre la secundària i la universitat, també contribueix a millorar la transició dels estudiants d’un àmbit a un altre. Hi ha igualment una dimensió docent des del moment que el professorat UB tutoritza i condueix la tasca de l’estudiant de Batxillerat. I fins i tot pot tenir un component de recerca en funció tant del tipus de treball que es tutoritza com des de la necessitat de reflexionar sobre la pròpia recerca que fan els investigadors de la UB. Tampoc és aliena al projecte la finalitat de captació d’estudiants i de talent estudiantil en un context de certa competència entre els centres universitaris per captar alumnes i bons alumnes. Per tant, malgrat que FORCES encara és un projecte jove, ha semblat que estava justificat fer-ne una primera valoració quant a funciona ment, satisfacció de les parts implicades i orientació, i tot això posant FORCES en el context en què es desenvolupa. Per això volem mostrar en aquesta publicació els punts de vista de les persones implicades en el projecte: docents de la UB, tutors de Batxillerat de treballs de recerca i alumnat que han fet el treball de recerca participant en el projecte.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/178156
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/178219
ISBN: 978-84-18819-30-8
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80543-QDU-43.pdf932.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons