Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178850
Title: Percepcions de mestres, famílies i alumnat sobre l’aprenentatge social i emocional a l’aula d’educació primària
Author: Galo Fernandez, Maria
Director/Tutor: Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Educació primària
Educació afectiva
Socialització
Treballs de fi de grau
Primary education
Affective education
Socialization
Bachelor's theses
Issue Date: 10-Jun-2021
Abstract: [cat] Durant els últims anys, els centres escolars treballen cada vegada més en el camp de l’educació social i emocional mitjançant projectes educatius. L’objectiu principal del present estudi és analitzar les percepcions que tenen les mestres, les famílies i l’alumnat sobre l’educació social i emocional a l’aula de primària en relació amb els beneficis que comporta en el desenvolupament dels alumnes. Aquest estudi s’ha portat a terme en un context escolar determinat i amb una mostra de 6 persones, corresponents a dues mestres, dues famílies i dos alumnes, mitjançant la realització d’entrevistes semiestructurades. Els resultats de l’estudi demostren que implementar projectes socials i emocionals a l’aula de primària influeixen positivament en el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals i que els processos emocionals influeixen en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, tot i que encara tenen molt de valor els continguts i l’èxit acadèmic. Els resultats obtinguts han estat rellevants per continuar potenciant l’educació socioemocional i per aconseguir una formació integral dels alumnes.
[eng] In recent years, schools have been working more and more in the field of social and emotional education through educational projects. The main objective of this study is to analyze the perceptions that teachers, students and families have regarding social and emotional education in the primary classroom in relation to the benefits this brings in the development of students. This study has been carried out in a specific school context and with a sample of 6 people, corresponding to two teachers, two families and two students, by means of semi-structured interviews. The results of the study show that implementing social and emotional projects in the primary classroom has a positive influence on the development of social and emotional skills and that the emotional processes also influence the student learning process, although content and academic success are still very important. The results obtained from this study are relevant to continue promoting socio-emotional education and to ensure a comprehensive training of students in this area is achieved.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Ann Elizabeth Wilson Daily
URI: http://hdl.handle.net/2445/178850
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_maria_galo_fernandez.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons