Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178882
Title: El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules
Author: Jovanovich Trakál, Delfina
Director/Tutor: Pons-Moll, Clàudia
Keywords: Fonologia
Consonants
Català
Treballs de fi de grau
Phonology
Catalan language
Bachelor's theses
Issue Date: 17-Jun-2021
Abstract: En aquest treball es realitza una descripció i un repàs bibliogràfic del procés d’elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català i se n’analitza la regularitat i l’excepcionalitat. Per tal de determinar el grau de productivitat fonològica del procés, s’ha dut a terme un experiment amb pseudoparaules amb 35 nens d’entre 7 i 8 anys, a l’estil del wug test de Berko (1958). Tot seguit s’analitzen els resultats i se n’assenyalen les tendències generals que, juntament amb algunes consideracions teoricodescriptives, apunten a la pèrdua de la productivitat del procés. In this paper we perform a description and bibliographical review of the process of deletion of final /n/ in a stressed syllable in Catalan and we analyze its regularity and exceptionality. In order to determine the process’ degree of phonological productivity, a nonce-word test was carried out with 35 children aged between 7 and 8 years old, in the style of Berko’s (1958) wug test. The results are then analyzed and we highlight the general tendencies that, together with some theoretical and descriptive considerations, point to the loss of productivity of the process.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües i Literatures Modernes. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Clàudia Pons-Moll
URI: http://hdl.handle.net/2445/178882
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües i Literatures Modernes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jovanovich_Trakál_DelfinaTFG.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Annexos_Jovanovich_Trakál_DelfinaTFG.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons