Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179242
Title: Short-chain fatty acids: mediators between microbiota and host
Author: Sánchez Buxens, Sara
Director/Tutor: Pérez-Cano, Francisco J.
Keywords: Nutrició
Dietètica
Microbiota intestinal
Àcids grassos en la nutrició
Fibra alimentària
Treballs de fi de grau
Nutrition
Dietetics
Gastrointestinal microbiome
Fatty acids in human nutrition
Fiber in human nutrition
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2021
Abstract: [eng] Abstract: A compelling set of links has emerged between the host's diet and the gut microbiota. In this regard, origin, type and quality of food shape the gut microbes and affect their composition. Could these links reflect the relationships that are established with the host's health or illness? A growing body of scientific work shows that metabolites produced from fermentation of dietary fiber by the microbiota influence host physiology. This review has been collected data from a key metabolites generated by the microbiota, the short chain fatty acids (SCFAs), showing that they are capable of modifying the physiology of the host at different levels: appetite regulation, glucose homeostasis, lipid metabolism, gut integrity and anti-oxidative, antinflammatory and immuno-modulatory effects. Therefore, the SCFAs could be a potential tool to be more studied and implanted in a future personalized nutrition. Keywords: gut microbiome; gut microbiota; dietary fiber; short-chain fatty acids; SCFA
[cat] Resum: Ha sorgit un atractiu conjunt de vincles entre la dieta de l’hoste i la microbiota intestinal. En aquest sentit, l’origen, el tipus i la qualitat dels aliments determinen la composició i la funció dels microbis intestinals i afecten la seva composició. Podrien reflectir aquests enllaços les relacions que s’estableixen entre la salut o la malaltia de l’hoste? Un nombre creixent de treballs científics demostren que els metabòlits produïts a partir de la fermentació de la fibra dietètica per part de la microbiota influeixen en la fisiologia de l’hoste. En aquesta revisió s’han recollit dades d’uns metabòlits clau generats per la microbiota, els àcids grassos de cadena curta (AGCC), en què es demostra que aquests són capaços de modificar la fisiologia de l’individu a diferents nivells: regulació de la gana, homeòstasi de la glucosa, metabolisme lipídic, integritat intestinal i efectes antioxidatius, antiinflamatoris i immuno-moduladors. Per tant, els AGCC podrien ser una eina potencial per estudiar i implantar en una nutrició personalitzada futura. Paraules clau: microbioma intestí; microbiota intestí; fibra dietètica; àcids grassos cadena curta; AGCC
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Francisco J. Pérez-Cano
URI: http://hdl.handle.net/2445/179242
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sánchez_Sara.pdf865.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons