Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179412
Title: Efectes del dejú intermitent sobre el rendiment físic i la composició corporal
Author: Kadri Chaoui, Layla
Director/Tutor: Montserrat Illán Villanueva
Keywords: Nutrició
Dietètica
Dejuni i abstinència
Composició corporal (Fisiologia)
Exercici
Esports
Musulmans
Treballs de fi de grau
Nutrition
Dietetics
Fasting
Body composition (Physiology)
Exercise
Sports
Muslims
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2021
Abstract: [cat] Actualment existeix un interès envers al dejú intermitent (DI) com a estratègia nutricional per a la millora del rendiment físic. Aquesta revisió té com a objectiu examinar l’efecte del DI – alimentació restringida en el temps (ART) i dejú intermitent durant el Ramadà (DIR) – sobre el rendiment físic, la composició corporal, les adaptacions metabòliques i els canvis hormonals. Els estudis s’han obtingut a través de la cerca en diverses bases de dades – PubMed, Web of Science i Google Scholar – i s’han seleccionat les publicacions posteriors a l’any 2015. El rendiment físic ha mostrat canvis heterogenis, s’han detectat reduccions significatives, tot i que seguides d’una posterior recuperació en molts dels casos; la força muscular ha mostrat ambdós: tant una millora com un empitjorament. En quan a la composició corporal s’indica una tendència a la pèrdua de massa de greix juntament amb un manteniment i/o pèrdua de la massa muscular. Així mateix, s’han detectat adaptacions metabòliques com la millora de la flexibilitat metabòlica, de les concentracions sanguínies de glucosa i variacions en el perfil lipídic. Els canvis hormonals han afectat majoritàriament a la insulina i a les hormones anabòliques. En relació al rendiment físic no s’ha pogut arribar a una conclusió clara degut a la heterogeneïtat dels resultats, tanmateix es pot afirmar una millora de la composició corporal. Futures línies d’investigació son necessàries per poder abastar una conclusió més acurada. Paraules clau: “dejú intermitent”, “exercici”, “esport”, “composició corporal”, “Ramadà” i “flexibilitat metabòlica”.
[eng] There is currently an interest in intermittent fasting (IF) as a nutritional strategy for improving physical performance. This review aims to examine the effect of IF - time-restricted eating (TRE) and intermittent fasting during Ramadan (IDR) - on physical performance, body composition, metabolic adaptations and hormonal changes. The studies were obtained through search in various databases - PubMed, Web of Science and Google Scholar - and selected publications after 2015. Physical performance has shown heterogeneous changes, significant reductions have been detected, although followed by a subsequent recovery in many cases; muscle strength has shown both an improvement and a worsening. Body composition indicates a tendency to lose fat mass along with maintenance and / or loss of muscle mass. Metabolic adaptations such as improved metabolic flexibility, blood glucose levels and variations in lipid profile have also been shown. Hormonal changes have mostly affected insulin and anabolic hormones. In relation to physical performance no clear conclusion can be reached due to the heterogeneity of the results, however an improvement in body composition can be stated. Future research lines are necessary to be able to provide a more accurate conclusion. Key words: “intermittent fasting”, “exercise”, “sport”, “body composition”, “Ramadan” and “metabolic flexibility”.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Montserrat Illán Villanueva
URI: http://hdl.handle.net/2445/179412
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Kadri_Layla.pdf799.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons