Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179414
Title: La salut mental dels infants: la gran oblidada en època de confinament
Author: López León, Maria
Director/Tutor: Puigdellívol, Ignasi
Keywords: Educació primària
Salut mental
Infants
Treballs de fi de grau
Confinament (Emergència sanitària)
COVID-19
Primary education
Mental health
Children
Bachelor's theses
Confinement (Sanitary emergency)
COVID-19
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] La pandèmia per COVID-19 i el confinament domiciliari han afectat la salut mental de la població, en concret, a l’etapa infanto-juvenil per la seva vulnerabilitat. Des de l’àmbit educatiu, els docents van emprar estratègies per tal de donar una resposta a la nova realitat. Aquestes no van ser del tot eficients, ja que es veien limitades per la manca de recursos i la poca implicació de les famílies. També la poca constància de les reunions virtuals amb els infants no permetia tenir gaires evidències sobre el seu benestar emocional i mental. Per tant, dificultava la detecció i tractament d’una possible ansietat o depressió. En el present treball s’analitzen les diferents accions educatives dirigides a reduir l’impacte de la pandèmia i es proposa una alternativa per millorar el suport psicològic i emocional de l’ensenyament a distància. Es tracta d’una pàgina web basada en estratègies de prevenció de trastorns mentals i una educació emocional. Tanmateix, s’ofereixen recursos i orientacions metodològiques per tal de reforçar la competència docent en la nova normalitat de l’entorn virtual.
[spa] La pandemia por COVID-19 y el confinamiento domiciliario han afectado a la salud mental de la población, en concreto, a la etapa infanto-juvenil por su vulnerabilidad. Desde el ámbito educativo, los docentes utilizaron estrategias para intentar dar una respuesta a la nueva realidad. Estas no fueron del todo eficientes, ya que se veían limitadas por la falta de recursos y la poca implicación de las familias. También la escasa constancia de las reuniones virtuales con los niños no permitía tener muchas evidencias sobre su bienestar emocional y mental. Por lo tanto, dificultaba la detección y tratamiento de una posible ansiedad o depresión. En el presente trabajo se analizan las diferentes acciones educativas dirigidas a reducir el impacto de la pandemia y se propone una alternativa para mejorar el apoyo psicológico y emocional de la enseñanza a distancia. Se trata de una página web basada en estrategias de prevención de trastornos mentales y una educación emocional. Así mismo, se ofrecen recursos y orientaciones metodológicas para fortalecer la competencia docente en la nueva normalidad del entorno virtual.
[eng] The COVID-19 pandemic and home confinement has affected the mental health of the population, specifically, of the infant-adolescent stage due to their vulnerability. From the educational field, the teachers used strategies in order to give an answer to the new reality. These were not entirely efficient, as they were limited by the scarcity of resources and the little involvement of the families. Also, the low record of virtual meetings with children did not allow us to have much evidence about their emotional and mental well-being. Therefore, it made it difficult to detect and treat possible anxiety or depression. In this study, the different educational actions aimed at reducing the impact of the pandemic are analyzed and an alternative is proposed to improve the psychological and emotional support of e-learning. It is a web page based on preventive strategies for mental disorders and emotional education. Likewise, resources and methodological guidelines are offered to strengthen teaching competence in the new normality of the virtual environment.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Ignasi Puigdellívol
URI: http://hdl.handle.net/2445/179414
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_maria_lópez_león.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons