Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179713
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (març - maig de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 23 i 31 de març, 30 d'abril i 26 de maig de 2021
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Registre de la propietat
Testaments
Interpretació del dret
Crèdits privilegiats
Usdefruit
Dret civil
Catalunya
Registration of land titles
Wills
Interpretation of law
Priorities of claims and liens
Usufruct
Civil law
Catalonia
Issue Date: 29-Jul-2021
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 23 de març de 2021 (llegats subjectes a condició resolutòria: interpretació del testament); 23 de març de 2021 (sobre el caràcter vitalici o no d'un dret d'usdefruit: interpretació del testament i de l'assentament registral); 31 de març de 2021 (manca de concreció de la utilitat en la constitució de servituds); 30 d'abril de 2021 (distribució d'una herència obviant la clàusula de reversió de béns donats a la causant) i 26 de maig de 2021 (dret de retenció: l'escriptura de constitució ha de ser atorgada pels titulars de l'immoble).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2021/07/1641.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2021, vol. 2/2021, num. 3, p. 291-311
URI: http://hdl.handle.net/2445/179713
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
713577.pdf345.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.