Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179895
Title: La predeterminació a l'empresa: objectius i tècniques
Author: Carnicero Manrique, Eusebi
Director/Tutor: Casanovas Ramón, Montserrat
Keywords: Gestió pressupostària
Budget in business
Issue Date: 6-Feb-1995
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest treball s’identifica una diversitat de sistemes de predeterminació (pressupostos, estàndards) utilitzats per les empreses. Inclou consideracions sobre preus de transferència i preus de venda, en tant que també són magnituds predeterminables. L’autor comença a encarar el problema definint els objectius prioritaris que mouen l’empresa a dotar-se d’un d’aquests sistemes. Per a ell, els objectius són reductibles a quatre. Dos són orientats a la gestió i dos són orientats a la comptabilització. El què mou les empreses a predeterminar amb finalitats de gestió és (1) planificar el futur o (2) motivar els responsables. Pel que fa a les finalitats de comptabilització, els mòbils són (3) simplificar càlculs i (4) millorar la periodificació dels resultats, és a dir, col·locar-los al període en què s’han aconseguit. Aquests diferents objectius donen lloc a sengles sistemes de control. Un dels objectius i, doncs, de sistemes —el de motivar els responsables—, requereix calcular amb detall les desviacions entre el predeterminat i el real. Per això, aquest treball proposa una teoria de la desviació, tant pel que fa al càlcul de la quantia com al gens trivial problema de dotar de signe —favorable, advers— les desviacions. Estableix un mètode de disseny de les desviacions a mesura de les necessitats de cada empresa, amb nombrosos exemples d’aplicació. A continuació es fa una especificació completa dels atributs que ha tenir cada un dels quatre sistemes que satisfan els respectius objectius i mostra la possibilitat, el cost i les limitacions de dissenyar un sistema de predeterminació que cobreixi més d’un objectiu. També fa una crítica de la diversitat terminològica actual i fa una proposta raonada de la terminologia apropiada a cada element. El treball aporta una modalitat inèdita de pressupost, al qual dona el nom de Pressupost dinàmic, aplicable a empreses de cicle curt en les quals és possible establir uns objectius en funció del grau d’acompliment d’uns altres.
[eng] In this work, a diversity of predetermination systems (budgets, standards) used by companies are identified. Considerations about transfer prices and sales prices are included, as far as they are also predeterminable items. The author begins to address the problem by defining the priority goals that move the company to adopt such systems. The goals are reduced to four. Two of them are management-oriented and two are accounting-oriented. Companies are moved to predetermine for management purposes for (1) future planning or (2) performance evaluation. As regards accounting purposes, the goals are (3) to simplify calculations and (4) to improve accruals, that is to say, to place profits in the period in which they have been achieved. These different goals give rise to different control systems. One of the goals and, thus, of systems —that of performance evaluation— requires a detailed calculation of the variances between planned and actual. This work therefore proposes a theory of variance, both in terms of calculating the amount and the non- trivial problem of giving to variances a sign —favourable, adverse. A method of designing variances is stablished, depending on the needs of each company, with numerous examples. Follows a complete specification of the attributes of each of the four systems that meet the respective targets. The possibility, cost and limitations of designing a predetermination system that covers more than one target is showed. A criticism of the current terminology diversity and a reasoned proposal of the terminology appropriate to each element is made. The work provides a new form of budget, named Dynamic budget, applicable to short-cycle companies where setting targets according to the degree of performance of other targets is possible.
URI: http://hdl.handle.net/2445/179895
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Economia i Organització d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECM_TESI.pdf18.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons