Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179906
Title: Retiment de comptes en el sector públic universitari a través d’un model de comptabilitat analítica i un sistema d’indicadors de costos, pressupostaris i financers
Author: Garcia Marimon, Xavier
Director/Tutor: Guitart Tarrés, Laura
Keywords: Comptabilitat de costos
Universitats públiques
Cost accounting
Public universities and colleges
Issue Date: 15-Jul-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La comptabilitat analítica no és quelcom que es pugui regular i normalitzar. Dins de la ciència comptable hi ha un ampli marc normatiu per a la comptabilitat financera, però és pràcticament inexistent respecte la comptabilitat de costos. I el motiu no és altre que el seu únic principi, el de ser útil, que fa que cada ens organitzi aquesta comptabilitat interna per donar resposta a les seves necessitats. D'intents normalitzadors n'hi ha hagut diversos al llarg del temps. Al principi, la dificultat més gran era en com gestionar tota la informació necessària. Ara que els recursos tècnics són capaços de moure aquest volum d'informació de forma àgil, el problema és com estructurar-ho i organitzar-ho tot de forma sistemàtica, a partir de la implantació d'un model de comptabilitat analítica. La darrera iniciativa, que ara com ara és la que té l'adjectiu d'oficial, es va començar a impulsar l'any 2011 amb el Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A. que si bé hi havia un termini inicial per implantar-lo que finalitzava el 2013, a data de tancament d'aquest treball no només no està implantat per totes les universitats del sistema universitari espanyol sinó que està a punt de publicar-se una nova redacció d'aquest model. En aquest treball s'expliquen les principals característiques d'aquest model i, sobre algun dels apartats, se'n fa una revisió crítica. A partir d'aquesta proposta, a la que convergeixen altres dues propostes normalitzadores, una anterior a l'oficial, i una segona publicada no fa massa, com són el Libro Blanco de los Costes en las Universidades (amb la primera edició publicada el 2006 i dues revisions posteriors, la darrera del 2011), i el document d'AECA La contabilidad de gestión en las universidades del 2019, en aquest treball es fa una proposta on coincidint en gran mesura amb el model CANOA, s'expliquen criteris diferents als proposats en aquest així com en quins aspectes es pot simplificar el model de càlcul, amb l'objectiu de tenir disponible una comptabilitat analítica implantada a les universitats. En aquesta proposta, on es justifica el per què aplicar criteris diferents en alguns aspectes, no només es plantegen els outputs que la comptabilitat de costos ha de generar sinó que també s'incorporen, a partir de treballs previs de l'autor en altres àmbits relacionats amb la comptabilitat de costos i de gestió, un conjunt d'indicadors de la comptabilitat financera i la pressupostària que completen el conjunt de dades a elaborar per fer un complet exercici de transparència de les universitats públiques. I donada la importància del cost del personal a les universitats i dins d'aquest, el cost del personal docent i investigador, es dedica un capítol del treball a posar de manifest la incidència que pot tenir la imputació d'aquest sobre el cost final dels serveis que presta la universitat. I no només es fa referència a l'efecte de la seva imputació, sinó també a què pot suposar aplicar criteris d'imputació racional sobre les dedicacions d'aquest PDI i sobre el cost final de les seves activitats: la recerca, la docència, el cost de les assignatures i el cost dels ensenyaments.
URI: http://hdl.handle.net/2445/179906
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Economia i Empresa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XGM_TESI.pdf7.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons