Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180194
Title: La conca alta del Francolí i els seus molins: reconstrucció hidràulica de crescudes extraordinàries per l'anàlisi de freqüències dels cabals de crescuda
Author: Poll Barrera, Laura
Director/Tutor: Furdada i Bellavista, Glòria
Tuset Mestre, Jordi
Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles)
Keywords: Inundacions
Francolí (Catalunya : Curs d'aigua)
Treballs de fi de màster
Floods
Master's theses
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Al llarg del darrer segle i mig la conca alta del riu Francolí ha estat afectada per quatre grans riuades de tipus flash flood. Aquestes riuades històriques han causat un gran nombre de danys materials i pèrdues de vides humanes. Aquest estudi pretén aportar coneixement sobre la freqüència i cabals amb què es produeixen aquestes riuades, útil per fer els mapes de perillositat i risc necessaris per a la planificació i gestió del territori. S’ha fet una recerca a la zona dels molins i limnimaques que s’hi troben a través de fonts bibliogràfiques i dades de camp. S’ha seleccionat i estudiat un tram on se situa el Molí del Celdoni i se n’ha reconstruït els cabals pic de les dues riuades més recents (1994 i 2019) utilitzant el software lliure Iber com a model hidràulic. Finalment s’ha recalculat els períodes de retorn tenint en compte les dades dels cabals sistemàtiques (aforaments) i no sistemàtiques (reconstruïts de les limnimarques històriques) per a períodes de retorn de baixa freqüència. Els resultats han estat per una banda una base de dades georeferenciada dels molins i les limnimarques que se situen a la capçalera de la conca del Francolí. Per l’altra banda, s’han estimat cabals pic de 380 m3/s per la riuada del 1994 amb un període de retorn inferior a 50 anys, d’acord amb l’anàlisi de freqüència. En canvi, per la riuada del 2019 s’han estimat cabals de 780 m3/s i corresponents a un període de retorn d’entre 50 i 100 anys. Aquest estudi mostra la importància de tenir en compte les dades no sistemàtiques, ja que i) redueixen els períodes de retorn i, ii) fan multiplicar per 8 els cabals obtinguts només amb dades sistemàtiques per els mateixos períodes de retorn.
[eng] Over the last century and a half, the upper Francolí river basin has been affected by four flash floods. These historical floods caused a large material damage and loss of human life. This study aims to provide knowledge about the flood occurrence, their frequencies and their peak flows. These are key data for hazard and risk mapping, needed for land use planning and management. We carried out a research of the mills and flood water marks within the study area by means of a bibliographic review and field data. A reach that includes the Molí del Celdoni was selected and studied. We have been able to reconstruct the peak flows of the two most recent floods (1994 and 2019) using the open source Iber software. Finally, the return periods have been recalculated taking into account the data of systematic (gauging data) and non-systematic flows (reconstructed from the historical marks) for long return periods. The results have been, first, a georeferenced database of the mills and flood water marks located at the head of the Francolí basin. Second, peak flows of 380 m3/s were estimated for the 1994 flood, with a return period <50 years according to the frequency analysis. Contrastingly, for the 2019 flood we estimated flows of 780 m3/s with a corresponding return period between 50-100 years. This study highlights the importance of considering non-systematic data, because i) they reduce return periods and, ii) they increase 8 times the peak flows obtained only with systematic data for the same return periods.
Note: Màster Oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics, Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geologia. Curs: 2020-2021. Tutora: Glòria Furdada Bellavista. Cotutors: Jordi Tuset Mestre i J. Carles Balasch Solanes
URI: http://hdl.handle.net/2445/180194
Appears in Collections:Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_RG_2020_21_Poll_Barrera_Laura.pdf19.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons