Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180507
Title: Supporting FL students' writing through metacognitive writing strategies
Author: Grymalska Tkach, Iryna
Director/Tutor: Muñoz Lahoz, Carme
Keywords: Ensenyament de llengües estrangeres
Anglès
Estratègies d'aprenentatge
Metacognició
Treballs de fi de grau
Language and languages--Study and teaching
English language
Learning strategies
Metacognition
Bachelor's theses
Issue Date: 17-Jun-2021
Abstract: This Bachelor’s thesis offers a review of the latest empirical research on the practical application of metacognitive and self-regulation strategies at the elementary/secondary and tertiary levels. The analysis synthesizes various metacognitive writing practices that other researchers employed in the FL classroom as well as methods and instruments used to gauge learners’ achievements. The overall picture that emerged from the studies reviewed is discussed in terms of the pedagogical implications. Considering these implications, the thesis further offers a 4-hour learning intervention targeted at high-school students in the context of Catalan secondary education. Its main goal aims at developing their metacognitive and self-regulation strategies for pre-writing, composing, and revising a persuasive writing task in the format of a formal letter of complaint. Concluding remarks suggest recommendations for instructors as regards grouping techniques, corrective feedback and rubric use in the didactic proposal.
Aquest treball ofereix una revisió de les últimes investigacions empíriques sobre l’aplicació d’estratègies metacognitives i d’autoregulació a l’aula de llengua estrangera en els nivells elemental/secundari i universitari. L’anàlisi sintetitza diverses pràctiques d’escriptura metacognitiva que altres investigadors han emprat a l’aula, així com mètodes i instruments utilitzats per avaluar l’aprenentatge dels alumnes. El panorama general que es desprèn dels estudis revisats s'analitza en funció de les implicacions pedagògiques. Tenint en compte aquestes implicacions, la tesi ofereix a més una intervenció d’aprenentatge de 4 hores dirigida a estudiants de Batxillerat dintre del context de l’educació secundària catalana. El seu objectiu principal és desenvolupar les seves estratègies metacognitives i d’autoregulació per prescriure, compondre i revisar una tasca d’escriptura persuasiva en format de carta de queixa formal. Les conclusions finals suggereixen recomanacions per als professors pel que fa a les tècniques d'agrupament, retroalimentació correctiva i ús de rúbriques en la proposta didàctica.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Carme Muñoz
URI: http://hdl.handle.net/2445/180507
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grymalska Tkach_ Iryna_TFG.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons