Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180537
Title: Neologisms. The influence of English on Catalan
Author: Hurtado Miret, Núria
Director/Tutor: Castaño Castaño, Emilia
Keywords: Neologismes
Manlleus (Lingüística)
Català
Canvi lingüístic
Anglès
Comunitats virtuals
Tecnologia i joves
Treballs de fi de grau
Words, New
Language and languages--Foreign elements
Catalan language
Linguistic change
English language
Online social networks
Technology and youth
Bachelor's theses
Issue Date: 15-Jun-2021
Abstract: In a globalized world, the influence of English on Catalan becomes apparent when we thoroughly explore social networks and those internet platforms targeting adolescents. This paper analyses the social motivations of language change, and more specifically how the opportunities social media afford for language contact may trigger linguistic changes that are generation-specific. It also studies to what extent neologisms derived from English borrowings formally contribute to the updating of the Catalan lexicon. Drawing on the analysis of several neologism databases and a qualitative analysis of a sample of neologisms commonly used by adolescents over the internet, results show that English is a major source of neologisms in Catalan. Data also suggest that these new neologisms are mainly nonadapted and do not cluster around specific semantic fields. Their presence in more formal registers, such as newspapers, is quite limited, which might explain why their use has not been officially standardized in Catalan.
En un món globalitzat, la influència de l’anglès en el català es fa evident quan ens endinsem en les xarxes socials i en aquelles plataformes d’internet dirigides als adolescents. Aquest treball analitza els factors socials que contribueixen al canvi lingüístic, i més concretament, com les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per afavorir el contacte entre llengües, podria influir en canvis lingüístics generacionals. També estudia en quina mesura els neologismes provinents de manlleus de la llengua anglesa contribueixen, formalment, en l’actualització del lèxic català. En base a l’anàlisi de diverses bases de dades sobre neologismes i a l’anàlisi qualitativa d’una mostra de neologismes utilitzats pels adolescents a internet, els resultats indiquen que l’anglès és una font important de neologismes pel català. Les dades també suggereixen que aquests nous neologismes són principalment no adaptats i no s’agrupen en camps semàntics específics. La seva presència en registres més formals, com els diaris, és força limitada, fet que pot explicar per què l’ús d’aquests neologismes en català, no s’ha normalitzat oficialment.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Emilia Castaño
URI: http://hdl.handle.net/2445/180537
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hurtado_Nuria_TFG.pdf609.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons