Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180730
Title: Simone Weil. Una filosofia política sorgida del compromís radical de no mentir-se
Author: Matheu Ribera, Pau
Director/Tutor: Rius Gatell, Rosa
Revilla, Carmen, 1965-
Keywords: Weil, Simone, 1909-1943
Filosofia política
Materialisme
Filosofia analítica
Totalitarisme
Political philosophy
Materialism
Analysis (Philosophy)
Totalitarianism
Issue Date: 20-Oct-2021
Abstract: [cat] En aquest treball s’analitzen les propostes polítiques concretes que Simone Weil va elaborar per combatre l’auge del totalitarisme. Per fer-ho, s’ha optat per seguir el desenvolupament del seu pensament polític parant atenció als canvis i contradiccions que trobem en els seus textos, respectant l’ordre cronològic en què van ser escrits. Al primer capítol s’analitza el diàleg que Weil establí amb les teories revolucionàries del seu temps, i en especial amb el marxisme, per tal de comprendre les condicions de possibilitat d’una revolució capaç alhora de vèncer el feixisme i eliminar l’opressió capitalista. S’hi estudien les característiques essencials del que per Simone Weil és la gran aportació de l’obra de Marx, a saber, l’elaboració d’un mètode materialista d’anàlisi social, i es mostra de quina manera Weil utilitza aquest mètode per criticar la teoria marxista de la revolució. S’hi destaquen, així mateix, les aportacions que Weil fa a aquest mètode, que li permeten definir un «art de la política» alliberat de la teleologia històrica marxista. Al segon capítol s’estudia com determinades experiències –l’experiència com a obrera entre 1934 i 1935, l’experiència de la guerra civil espanyola el 1936 i les experiències místiques de 1935, 1937 i 1938– l’obliguen a incorporar nous elements en la seva comprensió de la realitat social, modificant significativament algunes de les seves concepcions anteriors. S’analitza de quina manera s’incorporen aquests elements al mètode d’anàlisi social descrit en el primer capítol i l’ús que en fa Simone Weil per elaborar una explicació de l’eficàcia de les tècniques de dominació totalitàries. Es mostra que el descobriment de l’obra de T. E. Lawrence li serveix per imaginar un tipus d’acció política que hauria de poder contrarestar els efectes d’aquestes tècniques de dominació –descrit al text «Projet d’une formation d’infirmières de première ligne»– i s’analitzen els motius que la portaren a renunciar al pacifisme el 1939. Finalment, s’aporten les raons per les quals Weil considera que la intervenció d’un element «sobrenatural» és políticament indispensable. Al tercer i últim capítol s’analitzen les condicions de possibilitat de la intervenció d’aquest element sobrenatural, l’únic, segons Simone Weil, capaç de capgirar algunes de les tendències humanes causants de l’opressió. Es mostra també que en els escrits weilians trobem explicacions significativament diferents d’aquesta intervenció, algunes de les quals són incompatibles entre si. Finalment, s’estudien els diversos intents que Simone Weil feu per garantir la influència política d’aquest element sobrenatural, sense deixar de mostrar les contradiccions evidents entre alguns d’aquests intents i altres aspectes del seu pensament polític.
[eng] This work analyses the concrete political proposals that Simone Weil elaborated to confront the rise of totalitarianism. In order to do so, we have chosen to follow the development of her political thought paying attention to the chronology and to the changes and contradictions that we find in her texts. In the first chapter we analyse the dialogue that she established with revolutionary theories of her time, specially with Marxism, in order to understand the conditions of possibility of a revolution. We study the essential aspects of what Simone Weil takes to be the Marx’ most important contribution, a materialistic method of social analysis, and we show how Weil uses this method herself to criticise the Marxist theory of Revolution. We also highlight Weil’s own contributions to this method, which allow her to define an “art of politics” freed from Marxist historical teleology. In the second chapter we study how some experiences – the factory work, the Spanish civil war and the mystical experiences – oblige Simone Weil to incorporate new elements to her comprehension of social reality. We analyse how these elements modify the method of social analysis described in the first chapter and how Weil uses this method to explain the efficiency of totalitarian techniques of domination. We also show that the discovery of T. E. Lawrence’s work allows her to imagine a kind of political action able to confront these techniques of domination, and we analyse the motives which lead her to abandon pacifism in 1939. Finally, we explain why Simone Weil thinks that the intervention of a “supernatural” element is politically indispensable. In the third chapter we analyse the conditions of possibility of the intervention of this supernatural element, which is the only thing that, according to Simone Weil, can change some of the human inclinations responsible of oppression. We also show that in Weil’s writings we find significantly different explanations of this intervention, some of which are mutually exclusive. Finally, we study some of the proposals that she elaborated in order to ensure the political influence of this supernatural element.
URI: http://hdl.handle.net/2445/180730
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Filosofia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PMR_TESI.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons