Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181721
Title: La clandestinitat a Catalunya durant el primer franquisme: el cas d’ERC
Author: Morales Romero, Pau
Director/Tutor: Abelló i Güell, Teresa
Keywords: Franquisme
Clandestinitat
Treballs de fi de grau
Francoism
Clandestineness
Bachelor's theses
Esquerra Republicana de Catalunya
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] És l’inici d’un estat de la qüestió sobre la clandestinitat a Catalunya sota el primer franquisme, centrat en el cas d’ERC. Analitzem els treballs existents, en els quals identifiquem els debats que s’extreuen del bagatge d’aquest partit històric amb els diferents matisos segons els autors, les intencionalitats, la perspectiva i, també, en funció del context en què s’elabora cada publicació. En aquest sentit, veiem que se succeeixen idees com l’afectació de la repressió sobre l’activitat política, les disputes internes sobre les causes de la derrota republicana i el camí a seguir, les dissensions entre l’interior i l’exili, o les expectatives i frustracions davant l’evolució de la situació global, que es reiteren sovint però amb enfocaments diferenciats a cada moment. La majoria de les publicacions són de perspectiva prorepublicana. Alhora, s’enumeren possibles línies de futures investigacions. Per últim, entrem en les causes de l’augment del nombre de publicacions sobre la matèria els darrers anys, que se situen bàsicament en un augment de l’interès de la societat respecte la «recuperació de la memòria històrica».
[eng] It is the beginning of a state of affairs regarding clandestinity in Catalonia under the first Franco regime, focused on the case of ERC. We analyze the existing works, in which we identify the debates that are extracted from the background of this historical party with the different nuances according to the authors, intentions, perspective and, also, depending on the context in which each text was published. In this regard, we see that ideas such as: the impact of repression on political activity, internal disputes over the causes of the Republican defeat and the way forward, dissensions between the interior and exile, or expectations and frustrations in the face of the evolution of the global situation, with different approaches based on the historical moment. Most publications are pro-Republican. At the same time, possible lines of future research are listed. Finally, we go into the causes of the increase in the number of publications on the subject in recent years. These are based, mainly, on tan increase in society's interest in the "recovery of Historical Memory".
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Teresa Abelló
URI: http://hdl.handle.net/2445/181721
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pau Morales.pdf270.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons