Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181762
Title: «Li deien el Pelusa, pels seus cabells»: anàlisi discursiva del Telenotícies i l’InfoK de TVC
Author: Güell Noguera, Clara
Director/Tutor: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Anàlisi del discurs
Registre (Lingüística)
Telenotícies
Treballs de fi de grau
Discourse analysis
Register (Linguistics)
Television broadcasting of news
Bachelor's theses
Issue Date: 17-Jun-2021
Abstract: [cat] Aquest treball consisteix en l’anàlisi de cinc notícies de dos informatius diferents: un per a adults i un per a nens. Les notícies són les mateixes perquè el propòsit és veure com l’audiència —infantil o adulta— condiciona la manera d’explicar un mateix succés. L’estudi comença amb una descripció dels plantejaments teòrics convenients per a l’anàlisi: l’etnografia de la comunicació, l’anàlisi del discurs, el llenguatge periodístic, els registres simplificats i l’adquisició del llenguatge. A continuació s’exposa l’anàlisi del corpus, enfocada en les diferències detectades entre els dos informatius, que s’han classificat en funció dels paràmetres del registre i les propietats textuals. Els resultats obtinguts en l’anàlisi s’atribueixen al receptor, atès que en aquest cas és el que més influeix en les tries lingüístiques a l’hora d’adequar el discurs al context.
[eng] This project aims to analyze five pieces of news from two different news programs: one addressed to adults and the other one addressed to kids. The five pieces of news are the same because the main purpose is to see how the audience —children or adults— determines how to explain the same event. The study starts with the description of the theoretical perspectives from which the study is approached: ethnography of communication, discourse analysis, journalistic language, simplified registers and language acquisition. The theoretical framework is followed by the analysis of the corpus, focused on the differences found in both programs. The results have been classified according to the register’s parameters and the textual properties. The results obtained are mainly attributed to the addressee, since in this case it is the one that has more influence on the linguistic choices when it comes to adjusting the speech to context.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/181762
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Güell Noguera_Clara.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons