Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181822
Title: El paper de les migracions als barris de Mataró. Segregació, problemes presents i reptes de futur
Author: Escuín López, Yerai
Director/Tutor: García Coll, Arlinda
Keywords: Geografia humana
Escuín López
Mataró (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Human geography
Migration (Population)
Mataró (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] L’arribada dels anys noranta del segle XX ha implicat un increment en els fluxos migratoris provinents de l’estranger cap a diferents indrets del sud d’Europa i el cas de la ciutat de Mataró no queda exempt d’aquesta circumstància. Si bé durant els anys seixanta ja va esdevenir una important onada d’immigrants nacionals provinents del sud peninsular, amb l’entrada del segle XXI la dinàmica es capgira i els nouvinguts passen a comptar amb un caràcter més internacional. En el transcurs d’aquests vint anys el nombre total d’habitants a la capital del Maresme s’ha incrementat en un 24% i el percentatge de població nascuda a l’estranger ha passat de representar un 4% del total a fer-ho en un 19%. Així doncs, l’objectiu principal de la recerca és analitzar el procés de segregació residencial de la població estrangera a la ciutat de Mataró amb la finalitat de caracteritzar aquest fenomen i obtenir conclusions sobre les seves causes i conseqüències. Per això, s’ha realitzat el tractament d’un conjunt de dades procedents de diverses fonts, com ara el cens de població i el padró continu que, juntament amb l’execució d’entrevistes a quatre experts en la temàtica, han permès determinar que Mataró és una ciutat segregada en funció del país de naixement i que això porta darrere seu diferents problemàtiques associades. A partir d’aquí, s’han definit recomanacions de futur en matèria de polítiques sociodemogràfiques públiques d’acord amb les problemàtiques detectades.
[eng] The arrival of the 1990s has meant an increase in migratory flows from abroad to different places in southern Europe, and the city of Mataró is not exempt from this. Although during the 1960s it became an important arrival of domestic immigrants from the south of the peninsula, with the beginning of the 21st century the dynamics were reversed, and newcomers became more international. Over the last twenty years the total number of inhabitants in the capital of Maresme has increased by 24% and the percentage of people who were born abroad has risen from 4% to 19% of the total. The aim of this research is to analyze the process of residential segregation of the foreign population in the city of Mataró in order to characterize this phenomenon and draw conclusions about its causes and consequences. For this reason, a set of data from various sources has been processed, such as the population census and the continuous census, which, together with the execution of interviews with four subject experts, have made it possible to determine that Mataró is a segregated city, according to the country of birth, and that this involves different associated problems. From here on, future recommendations in terms of public socio-demographic policies have been defined in accordance with the problems which have been identified.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Arlinda García Coll
URI: http://hdl.handle.net/2445/181822
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Yerai ESCUÍN.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons