Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182245
Title: Ritmes d'activitat motora en ratolins aïllats
Author: Cambras Riu, Trinitat
Director/Tutor: Torralba Rodríguez, Antonio
Keywords: Bioritmes
Motricitat
Experimentació animal
Biological rhythms
Motor ability
Animal experimentation
Tesis de Llicenciatura (Tesines)
Issue Date: 1981
Abstract: Tot l'univers ve regit per una serie de liéis fisiques,que impliquen un moviment relatiu entre els diferents cossos. Aixó es reflexa en el nostre planeta, per la preséncia de gran diversitat de ritmes, tais com un ritme circanual de la térra al voltant del sol, un ritme llunar de 28 dies, un ritme circadiari de la térra girant sobre el seu eix,etc. Així dones, tenint en compte que viure implica una adaptacid a la térra i a les seves condicions de gravetat,atmosfera i temps, no será gens estrany d'observar que la gran majoria d'organismes visquent en condicions naturals,manifestin una ritmicitat en la seva conducta, fisiología i fins i tot bioquímica, com a consequéncia d'aquesta adaptacid al me di extern. Els ritmes bioldgics han estat coneguts des de fa molt temps sent acceptats com una propietat deis organismes vius, grá-.. cies a treballs de fisiolegs vegetáis deis segles XVIII i XIX (14),perd nomds han estat mesurats d"una manera científica d'engá mitjans de segle amb el desenvolupament de noves técniques. de mesura i amb la utilitzacid d'ordinadors per calculs estadistics, creant-se així la ciencia anomenada ero nobiologia.
Note: Tesi de Llicenciatura per a la obtenció del Grau de Farmàcia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Director: Antonio Torralba Rodríguez. 1981.
URI: http://hdl.handle.net/2445/182245
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991009310059706708
Appears in Collections:Tesis de Llicenciatura (Tesines) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCR_tesina.pdf16.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons