Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182265
Title: Primera aproximació a l'estudi dels flavonoiodes del gènere Salvia L. : compostos flavònics de Salvia verbenaca L.
Author: Cañigueral i Folcarà, Salvador
Director/Tutor: Iglesias Anglés, Josep
Keywords: Flavonoides
Plantes medicinals
Fitoquímica
Flavonoids
Medicinal plants
Botanical chemistry
Tesis de Llicenciatura (Tesines)
Issue Date: 1982
Abstract: L'aplicado de la investigado fitoquímica és molt ómplia. Si per una part permet erigir els car&cters químics deis vegetais en factors d'indiscutible valor a l'hora de precisar l'es tructura deis grupS biológica, per altra part, aquesta investí gado massiva de la química de les plantes -tant en l'aspecte dinómic com en l'est&tic-, encara que amb finalitat quimiotaxo nómica, ens pot conduir al coneixement de nombroses substancies útils, encara ignorades (SERRANO, 1975). Per tant no és només 1'elucubrado biológica pura la que ha d'impulsar els estudis fitpquímics, sino també la seva aplicació al benestar de la humanitat, que en el nostre cas concíet és primordialment la recerca d'estructures d*interés farmacológic. És amb aquest doble criteri que hem emprós el present treball sobre el gónere Salvia L.
Note: Tesi de Llicenciatura per a la obtenció del Grau de Farmàcia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Director: Josep Iglesias Anglés. 1982.
URI: http://hdl.handle.net/2445/182265
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991009419149706708
Appears in Collections:Tesis de Llicenciatura (Tesines) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SCF_tesina.pdf17.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons