Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182268
Title: Etnobotànica i malalties ginecològiques: una metanàlisi als Països Catalans
Author: Català Altés, Judith
Director/Tutor: Vallès Xirau, Joan, 1959-
Keywords: Etnobotànica
Malalties de l'aparell genital femení
Països Catalans
Treballs de fi de grau
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Les malalties ginecològiques estan molt presents a les societats industrialitzades, i concretament als Països Catalans la incidència n’és molt elevada. Aquesta pot estar condicionada per diferents factors, entre els quals es troba el gènere, un determinant social molt important en salut pública. Existeix un gran desconeixement, per falta d’investigació, de les malalties ginecològiques: causes, prevenció o tractament. Per això l’etnobotànica, amb la recuperació del saber ancestral, en aquest cas sobre usos medicinals de plantes, pot jugar un paper molt important en la cura d’aquests trastorns. En aquest treball s’ha fet una metanàlisi de les dades etnobotàniques relacionades amb aquestes malalties d’arreu dels Països Catalans. Aquestes dades provenen de la base de dades del grup de recerca EtnoBioFiC i, per als trastorns estudiats, s’ha pogut comptar amb 989 reports d’ús, corresponents a 155 espècies. Entre els tàxons principals s’inclouen Ruta chalepensis, Saxifraga longifolia subsp. longifolia, Parietaria officinalis subsp. judaica, Petroselinum crispum i Thymus vulgaris. D’entre tots els reports d’ús, cal destacar l’abortiu i l’antidismenorreic com a principals. Les parts de plantes més usades són les que corresponen a la part aèria i la forma de preparació més freqüent és la tisana, administrada de forma interna. En aquest estudi el nombre de plantes citades per informant ha estat força baix (0,27), la qual cosa pot significar una erosió important del coneixement pel que fa a aquest tipus de trastorns. En canvi, s’ha trobat un factor de consens d’informants bastant alt (0,84), la qual cosa mostra la robustesa de les dades i que la tria dels remeis no és atzarosa.
[eng] Gynecological diseases are very prevalent in industrialised societies, and their incidence is very high in the Catalan Countries in particular. This may be conditioned by different factors, including gender, a very important social determinant in public health. There is a high ignorance, due to lack of research on gynaecological diseases: causes, prevention and treatment. For these reasons ethnobotany, with the recovery of ancestral knowledge, in this case on medicinal uses of plants, can play a very important role in the care of these disorders. These data here analysed come from the EtnoBioFiC research team’s database and, for the disorders studied, 989 use reports, corresponding to 155 species, have been counted. Major taxa include: Ruta chalepensis, Saxifraga longifolia subsp. longifolia, Parietaria officinalis subsp. judaica, Petroselinum crispum and Thymus vulgaris. Of all use reports, the abortive and antidysmenorrheal are the main ones. The name of the plants cited by the informant has been rather low (0.27), which may mean a significant erosion of knowledge with regard to this type of disorders. On the other hand, the degree of reliability of uses is high, as indicated for instance by an informant consensus factor of 0.84, which shows the robustness of the data and that the choice of the preparations is not random.
Note: Treball de Grau de Farmàcia. Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Director: Joan Vallès Xirau.
Premi Clara Campoamor al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona, curs 2020-2021. Accèssit. Branca de Ciències de la Salut
URI: http://hdl.handle.net/2445/182268
Appears in Collections:Premi Clara Campoamor al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Judit Català Altés.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons