Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183724
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (setembre-desembre de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 21 de setembre, 6 d'octubre, 5 i 9 de novembre i 4 de desembre de 2021
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Registre de la propietat
Cadastres de finques
Successió contractual
Revocació
Propietat horitzontal
Civil law
Catalonia
Registration of land titles
Cadastres
Contracts to make wills
Revocation
Condominiums
Issue Date: 31-Jan-2022
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 21 de setembre de 2021 (llicència de segregació i certificació cadastral descriptiva i gràfica amb georeferenciació dels vèrtexs de la porció segregada per a inscriure l'adquisició d'un edifici-refugi inclòs en una finca registral corresponent a una explotació elèctrica), 6 d'octubre de 2021 (inscripció a favor de l'hereva en pacte successori malgrat les disposicions testamentàries posteriors contradictòries amb el pacte), 5 de novembre de 2021 (cancel·lació d'una hipoteca canviària pel decurs del termini), 9 de novembre de 2021 (modificació dels estatuts de propietat horitzontal per tal de prohibir diversos usos dels elements privatius) i 4 de desembre de 2021 (drets d'adquisició preferent establerts en atribucions particulars en pacte successori i aportació de tota una comunitat de béns a una societat).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1688_.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2022, vol. 1/2022, num. 1, p. 452-467
URI: http://hdl.handle.net/2445/183724
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
720325.pdf962.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons