Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183939
Title: Em sents?
Author: Argemí Bañón, Emili
Director/Tutor: Ruiz, Martí
Keywords: Arts
Ecultura
Imatge
Treballs de fi de grau
Visual arts
Sculpture
Image
Bachelor's theses
Issue Date: 30-Oct-2019
Abstract: [cat] Quan tornes de ben lluny al teu lloc de sempre sembla que res hagi canviat; és cert, però al mateix temps sents que ha canviat tot, i segueix fent-ho. El meu lloc ara està, doncs, en explorar una manera de fer que em permeti anar creixent amb ella, interactuant amb materials que em diuen coses (com les pedres, el gel o branques amb formes peculiars) per mitjà de l’acció de diversos agents (com la llum solar, lunar o artificial, el pas del temps o persones que em són properes) i de diversos procediments de creació d’imatges que incloguin temps més variats en l’espai de la meva casa i voltants. A partir d’això, la meva intenció és buscar i explorar possibilitats de contacte amb els demés, amb el lloc, amb un mateix, i intentar comprendre els ritmes vitals, l’estat d’algunes coses i les emocions vinculades en aquest entorn pròxim. Aquest treball pretén explicar una voluntat de comunicació, en els quals procuro relacionar-me d’una altra manera amb la imatge.
[eng] When you come back from far to your place it seems nothing has changed; it’s true, but at the same time you feel everything has changed and is still changing. My site is now exploring a way that allow me to grow with it, interacting with materials that tell me things (such as stones, ice or branches with peculiar shapes) through the action of several agents (such as the sunlight, the moonlight or artificial one, the passage of time or people who are close to me) and various image creation procedures, that have different temporary durations in the space of my home and surroundings. From this point, my intention is to find and explore possibilities of contact with others, with the place, with oneself, and to try to understand the vital rhythms, the state of some things, and the emotions linked in this nearby environment. This work tries to explain a desire for communication, in which I try to relate to me in a hasty manner with the image.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Ruiz, Martí
URI: http://hdl.handle.net/2445/183939
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EM SENTS¿ (TFG_EmiliArgemí_2019).pdf13.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons