Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184483
Title: La disfuncionalitat de la velocitat: En el territori de la ciutat
Author: Mor Urgellés, Maria
Director/Tutor: Masip i Boladeras, Roser
Keywords: Arts visuals
Dibuix
Temps
Treballs de fi de grau
Visual arts
Drawing
Time
Bachelor's theses
Issue Date: 26-Jun-2018
Abstract: [cat] En aquest estudi es mostra el paper de l’acceleració com a mètode per la comprensió de part de l’estructura social contemporània. L’acceleració s’ha incorporat com a part de la quotidianitat, inclòs de la nova naturalesacontemporània de l’ésser humà. Bé és cert però, que sota les consignes que la vinculen amb el progrés, el desenvolupament i sobretot la bonança econòmica, s’amaga una realitat més tèrbola: anant de la mà amb el sistema capitalista imposa les lògiques productives i expansives sobre el desenvolupament del territori social, creant una societat precipitada en els seus processos socials com a reducte de la colonització d’aquestes lògiques. Aquest fenomen, deixa en sí mateix una sèrie de conseqüències negatives, amb una important afecció tant individual, com col·lectiva. A nivell de salut amb patologies tant físiques com mentals, a nivell social, degradant les relacions socials o a nivell ambiental, amb la degradació del paisatge i la contaminació.
[eng] This paper shows the role of acceleration as a method for understanding part of the contemporary social structures. Acceleration has been incorporated as part of current life, including the new conception of contemporary’s nature of human beings. It is true, however, that under the slogans that links acceleration with progress, development and especialy the economic boom, a more muddy reality is being hide: related with the capitalist system imposes the productive and expansive logics of the development of social territory, creating a society precipitated on its social processes as a result of the colonization of these logics. This phenomenon leaves itself a bounch of negative consequences, with an important individual and collective affection. At a health level with physical and mental pathologies, at a social level, degrading social relations and at an environmental level, with degradation of the landscape and pollution.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Masip, Roser
URI: http://hdl.handle.net/2445/184483
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISFUNCIONALITAT DE LA VELOCITAT. MARIA MOR.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons