Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184743
Title: Graduates and competences: analyzing the gap between university and enterprise = Graduats i competències: analitzant la bretxa entre universitat i empresa = Graduados y competencias: analizando la brecha entre universidad y empresa
Author: Riera i Prunera, Maria Carme
Alcañiz, Manuela
Chuliá Soler, Helena
Pujol Jover, Maria
Keywords: Competències professionals
Col·laboració universitat-empresa
Educació superior
Mercat de treball
Igualtat de gènere
Vocational qualifications
Academic-industrial collaboration
Higher education
Labor market
Gender equality
Issue Date: 30-Jan-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [eng] As a result of the process of convergence relative to higher education initiated in Bologna in 1999, the role of the University in the society is undergoing a profound transformation. The traditional paradigm, according to which the University is the point of departure for constructing knowledge at the highest level, is now under consideration in order to accommodate more vocational training studies, which include the acquisition of competencies as a central pillar. Nevertheless, two of the main actors that play a role in the process, academics and entrepreneurs, have different points of view with respect to the skills a graduate entering the labor market should have. Based on the results from a survey conducted at the University of Barcelona, we will show how firms turn in favor of competencies related to medium-short term productivity, whereas the university balks at setting aside knowledge with more scientific nature. This scenario reinforces the need of a deeper dialogue between University and firms, pointing out the benefits that some adjustments in college training may end up providing the society. [cat] Com a resultat del procés de convergència en relació amb l'educació superior iniciat a Bolonya el 1999, el paper de la Universitat en la societat està experimentant una profunda transformació. El paradigma tradicional, segons el qual la Universitat és el punt de partida per construir coneixements al més alt nivell, s'està estudiant ara per donar cabuda a més estudis de formació professional, que inclouen l'adquisició de competències com a pilar central. No obstant això, dos dels principals actors que juguen un paper en el procés, acadèmics i emprenedors, tenen punts de vista diferents respecte a les competències que ha de tenir un graduat que entra en el mercat laboral. A partir dels resultats d'una enquesta realitzada a la Universitat de Barcelona, mostrarem com les empreses es giren a favor de competències relacionades amb la productivitat a mitjà-curt termini, mentre que la universitat aposta per deixar de banda el coneixement amb més caràcter científic. Aquest escenari reforça la necessitat d'un diàleg més profund entre la Universitat i les empreses, assenyalant els beneficis que alguns ajustos en la formació universitària poden acabar aportant a la societat. [spa] Como resultado del proceso de convergencia relativa a la educación superior iniciado en Bolonia en 1999, el papel de la Universidad en la sociedad está experimentando una profunda transformación. El paradigma tradicional, según el cual la Universidad es el punto de partida para construir el conocimiento al más alto nivel, está ahora en consideración para dar cabida a más estudios de formación profesional, que incluyen la adquisición de competencias como pilar central. Sin embargo, dos de los principales actores que juegan un papel en el proceso, académicos y empresarios, tienen diferentes puntos de vista con respecto a las habilidades que debe tener un graduado que ingresa en el mercado laboral. A partir de los resultados de una encuesta realizada en la Universidad de Barcelona, mostraremos cómo las empresas están a favor de las competencias relacionadas con la productividad a medio-corto plazo, mientras que la universidad se resiste a dejar de lado el conocimiento con carácter más científico. Este escenario refuerza la necesidad de un diálogo más profundo entre la Universidad y las empresas, señalando los beneficios que algunos ajustes en la formación universitaria pueden acabar aportando a la sociedad.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.1
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2022, num. 14
URI: http://hdl.handle.net/2445/184743
Related resource: https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.1
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
717509.pdf297.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons