Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184978
Title: Etnologies presentades, cultures reimaginades. L'antropologia i els museus
Author: Cabrera Jiménez, Maria
Director/Tutor: Garcia Urbano Iris
Keywords: Museologia
Museus etnològics
Treballs de fi de màster
Museum techniques
Ethnological museums and collections
Master's theses
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Etnologies presentades, cultures reimaginades. L’antropologia i els museus, reflexiona i aprofundeix sobre com els museus etnològics d'occident dedicats a altres cultures han presentat històricament els objectes etnogràfics espoliats, que ha acabat esdevenint una peça d'art exòtica aïllada de la seva significació sociocultural. La mostra presentada al document, ha sigut dissenyada per ser exposada a la Seu Montcada del Museu Etnològic i de Cultures del Món, institució que com la majoria d’aquesta tipologia, defuig de l'autocrítica i aposta per una museografia artística, neutre i espectacular. En contraposició, la mostra és circumscrita dins la museologia crítica, analitza i il·lustra diverses polèmiques que aquests museus han enfrontat, fent un repàs històric del passat i una reflexió futura sobre el present, que planteja nous reptes i les empeny a descolonitzar els espais. Una de les conclusions principals defensa que si es vol respectar les cultures i reparar la memòria de les societats, els museus han de deixar enrere el racisme i la discriminació institucional, per a convertir-se en actors socials i educadors responsables.
[eng] Ethnologies presented, reimagined cultures. Anthropology and museus, reflects and deepens how Western ethnological museums dedicated to other cultures have historically presented spolied ethnographic objects, which has become an exotic art piece isolated from its sociocultural significance. The exhibition presented in the document, has been designed to be displayed in the Montcada's Headquarter of the Museu Etnològic i de Cultures del Món, which like most of this type of institutions, avoids self-criticism and opts for an artistic, neutral and spectacular museography. In contrast, the exhibition is circumscribed in critical museology, it analyzes and illustrates several controversies that these museums have faced, making an historical review of the past and a future reflection on the present, which poses new challenges and prompts them to decolonize the spaces. One of the main conclusions defends that if they want to respect the cultures and repair the memory of societies, museums must leave behind institutional racism and discrimination, to become responsible social players and educators.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Iris Garcia Urbano
URI: http://hdl.handle.net/2445/184978
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01Etnologies presentades, cultures reimaginades. Lantropologia i els museus.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
02Abstract.pdf129.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons