Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/185961
Title: El consum de ceràmica a la Ciutat de Mallorca a través de la cultura material (segles XIII i XIV)
Author: Serra Vives, Neus
Director/Tutor: Sancho i Planas, Marta
Capellà Galmés, Miquel Àngel
Keywords: Història de l'art
Ceràmica medieval
Cultura material
Palma (Illes Balears)
Baixa edat mitjana
Art history
Medieval pottery
Material culture
Palma de Mallorca (Balearic Islands)
Late Middle Ages
Issue Date: 6-Apr-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’edat mitjana a Mallorca es troba fortament condicionada per la conquesta cristiana de Jaume I, un esdeveniment decisiu que va suposar l’erradicació del llegat islàmic anterior i la irrupció d’una realitat cultural i material noves. D’entre els vestigis d’aquesta darrera, destaca per la seva humilitat, abundància i potencial informador, la ceràmica. A través d’ella es poden traçar les principals rutes comercials que aturaven al port de Mallorca, determinar la recepció de les distintes produccions i el seu consum per part dels habitants de Ciutat de Mallorca, així com documentar l’ús inesperat d’alguns dels espais urbans en els que es troba, no sempre vinculats a l’entorn domèstic. La tesi analitza, des d’un punt de vista interdisciplinari, distints conjunts ceràmics inèdits procedents de jaciments urbans que abasten el període comprès entre el segon terç del segle XIII i la primera meitat del segle XIV. L’elecció d’aquesta forquilla cronològica sorgeix de la necessitat de compensar un desequilibri latent entre aquest període i un segle XV plenament documentat i protagonitzat per l’enlluernadora vaixella de llambreig metàl·lic. Al llarg d’aquestes pàgines es mostrarà la convivència de les distintes produccions, els solapaments, substitucions, continuïtats i canvis que testimonien un fenomen d’adopció de la ceràmica a gran escala i s’integren dins una dinàmica en la que aquesta passarà de ser un mer objecte útil a erigir-se, en determinats casos, en una mostra de la cultura popular medieval així com un potent vehicle transmissor d’una cultura visual compartida entre les distintes manifestacions artístiques del moment.
[eng] The Middle Ages in Mallorca are strongly conditioned by the Christian conquest of Jaume I, a decisive event that meant the eradication of the previous Islamic legacy and the irruption of a new cultural and material reality. Among the vestiges of the latter, pottery stands out for its humility, abundance and informative potential. Thanks to it, we can trace the main commercial routes that stopped in the port of Mallorca, we can establish the reception of the different productions and their consumption by the inhabitants of Ciutat de Mallorca. We can also document the unexpected use of the urban areas in which it is found, not always linked to the domestic environment. The thesis examines, from an interdisciplinary point of view, different unpublished ceramic assemblages from urban deposits that span the period between the second third of the 13th century and the first half of the 14th century. The choice of such a chronological range arises from the need to compensate the latent imbalance between this period and a fully documented 15th century, starring the dazzling lusterware. Throughout these pages, We will show the coexistence of the different productions, the overlaps, substitutions, continuities and changes that witness a large scale phenomenon of adoption of ceramic vessels and are integrated into a dynamic in which pottery goes from being a mere useful object to become, in certain cases, a sample of medieval popular culture as well as a powerful conveyer of the visual culture shared between the different art media of the moment.
URI: http://hdl.handle.net/2445/185961
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NSV_1de2.pdfVolum I25.26 MBAdobe PDFView/Open
NSV_2de2.pdfVolum II30.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.