Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187245
Title: L’aprenentatge basat en jocs en l’aula d’anglès. Disseny d’una unitat didàctica per motivar a l’alumnat de 4t de Primària
Author: Torres Santiago, Ariadna
Director/Tutor: Torres Carceller, Andrés
Keywords: Educació primària
Aprenentatge basat en el joc
Ensenyament de llengües estrangeres
Treballs de fi de grau
Anglès
Motivació en l'educació
Unitats didàctiques
Primary education
Game-based learning
Foreign language teaching
Bachelor's theses
English language
Motivation in education
Learning units
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] Aquest treball de fi de grau té com a objectiu integrar l’aprenentatge basat en jocs en l’ensenyament de la llengua anglesa en l’aula d’Educació Primària. En la primera part del treball es fa èmfasis en l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta segona llengua a l’escola i els aspectes personals que poden afectar a aquest aprenentatge. Així mateix, es fa una diferenciació entre els termes gamificació i aprenentatge basat en jocs i es relaciona amb la motivació de l’alumnat. D’altra banda, la part pràctica consta d’una proposta d’innovació d'unitat didàctica sobre els animals, implementada a quart de primària utilitzant la metodologia ABJ (Aprenentatge Basat en Jocs) per incentivar a l’alumnat i desenvolupar les competències lingüístiques. En aquesta implementació s’analitza l’impacte que té aquesta metodologia en la motivació i en l’aprenentatge de continguts de l’alumnat a quart de primària. Finalment, s'exposen els resultats i conclusions obtingudes amb aquesta unitat didàctica on els resultats més destacables són que l'ABJ millora la motivació de l'alumnat, i afavoreix la participació i implicació de l'alumnat en la classe d'anglès, però en tan poc temps no et pot afirmar que millori el rendiment acadèmic de l'alumnat, ja que aquest depèn de molts factors.
[eng] The aim of this final degree is to integrate game-based learning into the teaching of English in the primary school classroom. In the first part of the paper, emphasis is placed on the teaching and learning of this second language at school and the personal aspects that can affect this learning. The terms gamification and GBL (Game-based learning) are differentiated and related to student motivation. On the other hand, the practical part consists of a proposal for an innovative didactic unit on animals implemented in the fourth year of primary school using the GBL methodology to motivate pupils and develop linguistic competences. In this implementation, we analyse the impact of this methodology on the motivation and learning of the pupils in the fourth year of primary school. Finally, the results and conclusions obtained with this didactic unit are presented. The most outstanding results are that the GBL improves the motivation of the students and promotes the participation and involvement of the students in the English class, but in such a short period of time it cannot be said that it improves the academic performance of the students, as this depends on many factors.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Andrés Torres Carceller
URI: http://hdl.handle.net/2445/187245
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ariadna_torres_santiago.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons