Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187327
Title: Creació d’un prototip gamificat per potenciar la lectura a primària. Harry Potter a l’escola: projecte literari a cicle mitjà i cicle superior
Author: Hernández Tarrés, Mireia
Director/Tutor: Bellatti, Ilaria
Keywords: Educació primària
Ludificació
Gust per la lectura
Treballs de fi de grau
Activitats dirigides
Programació d'aula
Primary education
Gamification
Reading interests
Bachelor's theses
Directed activities
Classroom programming
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] En aquest Treball Final del Grau de Mestre d’Educació Primària es dissenya i s’avalua una seqüenciació didàctica destinada als cursos de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Hi ha una proposta per cada un dels cursos, de 3r a 6è de Primària, i una final conjunta pels quatre cursos participants. La proposta està fonamentada en la recerca dels hàbits lectors actuals dels alumnes d’Educació Primària i el seu rendiment lector. A més, es destaquenç metodologies de millora dins de l’àrea de llengua catalana, llengua castellana i literatura, de les quals es ressalta la gamificació dins de la lectura, destacant la seva importància i funcionalitat. Les seqüències didàctiques es basen en els quatre primers llibres, respectivament un per cada curs, de la saga Harry Potter de J K. Rowling. En cada una de les sessions, de les 19 que s’estableixen, els alumnes hauran de llegir un capítol o dos per setmana i completar per equips una prova o joc en finalitzar i respondre a una pregunta de comprensió lectora. Totes les seqüències comencen i acaben alhora, i tenen una durada de cinc mesos. A l’avaluació s’observaran tant les seves habilitats lectores com les seves habilitats de socialització i participació en el grup de treball i en el grup-classe. Aquestes seqüenciacions són un prototip, per tant, encara no s’han pogut portar a la pràctica. Tanmateix, el projecte s’ha avaluat de forma objectiva i critica per dos mestres que actualment exerceixen en dos centres escolars de diferent zona i tipologia.
[eng] In this Final Project of the Degree of Teacher of Primary Education, a didactic sequence is designed and evaluated for the Intermediate and Upper Cycle courses. There is a proposal for each of the courses, from 3rd to 6th Primary, and a final one for the four courses participating together. The proposal is based on research into the current reading habits of primary school students and their reading performance. In addition, improvement methodologies stand out inside the area of catalan language, castilian language and literature, which gamification within reading is highlighted, empasizing its importance and functionality. The teaching sequences are based on the first four books, respectively one for each course, of the Harry Potter saga by J K. Rowling. In each of the 19 established sessions, students will be required to read one or two chapters per week and complete a test or game in teams at the end and answer a reading comprehension question. All sequences begin and end at the same time, and last for five months. The assessment will look at both, your reading skills and your socialization and participation skills in the work group and in the class group. These sequences are a prototype, so they have not yet been put into practice. However, the project has been evaluated objectively and critically by two teachers who currently work in two different types of schools.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutora: Ilaria Bellatti
URI: http://hdl.handle.net/2445/187327
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_mireia_hernández_tarrés.pdf15.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons