Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187644
Title: Enzims del catabolisme purínic en fraccions subcel·lulars d'escorça cerebral de rata: caracterització de l'adenosina desaminasa purificada del teixit
Author: Centelles Serra, Josep Joan
Director/Tutor: Franco Fernández, Rafael
Keywords: Enzims
Adenosina
Escorça cerebral
Rates
Enzymes
Adenosine
Escorça cerebral
Rats
Issue Date: 1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La reacció catalitzada per l'adenosina desaminasa queda inclosa dins les transformacions que recull el metabolisme general de les purines i la seva relació amb la síntesi d'àcids nucleics i amb el seu paper de inactivació de l'adenosina considerada com a neurohormona. La manca de l'enzim provoca una alteració del metabolisme purínic que es manifesta a vegades en forma de greus immunodeficiències. El principal objectiu del present treball ha estat establir diferències de comportament de l'adenosina desaminasa respecte a altres enzims purínics com la 5'nucleotidasa, la guanin aminohidrolasa, i la purinnucleòsid fosforilasa; així com respecte a la lactat deshidrogenasa i la malat deshidrogenasa, enzims que es troben en gran abundància en l'interior cel·lular. Les esmentades diferències de comportament s'han comprovat que existeixen, treballant amb diverses fraccions subcel·lulars d'escorça cerebral de rata, teixit que s'ha emprat majoritàriament en el decurs de la present Memòria. Amb tècniques bioquímiques, s'ha establert la presència de l’adenosina desaminasa en membranes cel·lulars i la seva anàloga tipologia respecte a la 5'nucleotidasa i diferent de la tipologia dels altres enzims estudiats. Treballant també amb fraccions subcel·lulars s'han establert els paràmetres cinètics de l'adenosina desaminasa i de la 5'nucleotidasa, que es comparen amb els enzims presents en la fracció soluble. Per a comparar els resultats obtinguts mitjançant mètodes bioquímics en quant a la especial localització d'ambdós enzims es van fer comprovacions per microscòpia electrònica mitjançant tècniques citoquímiques. El següent punt plantejat en aquest estudi va ser la caracterització de l'adenosina desaminasa de cervell de rata. Per això es purifica l'enzim a partir de la fracció soluble, i s'obtenen els anticossos policlonals anti-ADA purificada. La caracteritzacíó de l'enzim inclou, entre d'altres, l'efecte que tenen els intermediaris purínics i diverses drogues components principals de fàrmacs antipsicòtics, ansiolítics, antidepressius, antihistamínics, vasodilatadors, antiinflamatoris, antibiòtics, broncodilatadors i antivomitius. També es determinen l'efecte del pH i de la temperatura en l'activitat de l'enzim, així com les variacions de les constants cinètiques amb aquests factors esmentats. Els estudis immunoquímics i cinètics són de gran importància en la caracterització de l'enzim, i permeten també una comparació entre l'enzim que es localitza en diversos teixits de rata (cervell, cerebel, múscul esquelètic, fetge, cor, ronyó, estomac, budell prim, melsa i pulmó).
URI: http://hdl.handle.net/2445/187644
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JJCS_TESI.pdf19.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.