Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187909
Title: Síntesi i estudi de compostos trinuclears amb l'esquelet metàl·lic M-Hg-Pt en què M és Pt, Mo, W, Mn, Fe, Co
Author: Torra, Imma
Director/Tutor: Rossell Alfonso, Oriol
Keywords: Compostos inorgànics
Síntesi inorgànica
Inorganic compounds
Inorganic synthesis (Chemistry)
Issue Date: 31-Jan-1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'interès pels compostos amb unions directes metall-metall és ja forca antic. La determinació d'un enllaç mercuri-mercuri en l'ió mercuri(I) que es presenta en forma dímera (Hg2+/2), fou el primer exemple d'una espècie química amb un enllaç intermetàl·lic. Aquest fet no va ser confirmat estructuralment fins molts anys després en estudiar els compostos Hg(2)X(2). Altres exemples interessants en els quals s'han detectat enllaços M-M són els compostos de fórmula M(6)Cl(14).7H(2)O, on M = Nb i Ta. Aquests, però, eren casos aïllats en el món de la química pel fet que els mitjans de que es disposava, feien difícil posar de manifest un enllaç intermetàl·lic. A partir dels anys seixanta, es produeix un gran desenvolupament de tècniques físiques que permeten de comprovar la presencia d'un enllaç metall-metall. Es tracta principalment de la difracció de raigs-X i de la ressonància magnètica nuclear (RMN), que és aplicable a diversos nuclis. Això fa que aquesta àrea de la química experimenti un creixement espectacular, de manera que són nombrosos els compostos d'aquest tipus que ja avui dia es coneixen.
URI: http://hdl.handle.net/2445/187909
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITB_TESI.pdf20.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons